הקריבהו נא לפחתך


הקריבהו נא לפחתך: דברים האסורים במקדש משום שאין דרך כבוד בכך.

מצינו תוכחה בדברי הנביאים, לעם ישראל ולכהנים, לנהוג זהירות וכבוד בהבאת הקרבנות. וכך אומר הנביא מלאכי: "מגישים אל מזבחי לחם מגועל. ואמרתם: במה גאלנוך! באמרכם: שלחן ה' נבזה הוא... הקריבהו נא לפחתך! הירצך?! או הישא פניך?! - אמר ה' צבאות"[1]. פסוק זה נאמר על ידי הנביא מלאכי בראשית ימי בית שני, כשהדלות והעוני שררו בין העולים מבבל, ובארץ שלט הפחה, נציג מלכות פרס. לפיכך משתמש הנביא בתוכחתו בדוגמה מוחשית מאותה תקופה. מפסוק זה למדו חז"ל, שכשם שיש להזהר בכבוד מושל בשר ודם, כשמביאים לפניו מנחה לרצותו, שתהא מכובדת ככל האפשר, ואין מביאים לפניו דבר פגום ומאוס, על אחת כמה וכמה, שיש להזהר מלהביא דבר פגום לפני ה' במקדש[2]. איסור זה יסודו בדברי נביאים, ויש אומרים שאיסור זה הוא מדרבנן, וסמכו חכמים דבריהם על הפסוק[3].

דוגמאות לדברים האסורים משום 'הקריבהו נא לפחתך':

א. בהמה שהכהנים גילו בה אחת מן הטריפות האוסרות אותה באכילה, אסורה בהקרבה על גבי המזבח. שנאמר: 'הקריבהו נא לפחתך'[4].

ב. מים שנתגלו, ויש חשש שמא הטיל נחש את ארסו במים, גם לדעה שניתן לסנן את המים, נפסלים המים לניסוך המים*, הואיל ואין דרך כבוד בכך[5].

ג. המביא מנחה* בתוך כפיפה מצרית, כלומר, סל פשוט. אף לדעה, שכלי שרת* ניתן לעשותם מכלי עץ, מודה הוא, שכפיפה מצרית פסולה להבאת המנחה בתוכה, משום שאין דרך כבוד בכך[6]. להלכה נפסק שאין להביא מנחה אלא בכלי שרת עשוי כסף, זהב או שאר מתכות[7].

ד. יין* שריחו רע, פסול מלהתנסך על גבי המזבח, מפני שאין דרך כבוד בכך[8].


ה. עולה שנשחטה על גבי המזבח, צריך להוריד את הקרביים מן המזבח ולהדיחם בלשכת המדיחין*, ואין להקריבם כמות שהם על גבי המזבח, משום שנאמר: 'הקריבהו נא לפחתך'[9].

ו. חיטים שבגללי בקר, ושעורים שבגללי בהמה, אין לעשות מהם מנחות, מפני שאין דרך כבוד בכך[10].

ז. הלכה היא, שאין מקטירים גיד הנשה באש המערכה על גבי המזבח, אלא מוציאים אותו מן הירך, וזורקים אותו על גבי התפוח*. הוצאת גיד הנשה אף היא צריכה להעשות על גבי המזבח ולא לפני כן, משום שאין דרך כבוד להגיש למזבח רגל חסרה ואינה שלמה[11].

הבאת מנחה בכפיפה מצרית

לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה (סוטה יד, ב) ניתן להביא מנחה בכלי עץ ובלבד שיהא הכלי מכובד.

[1] מלאכי א, ו- ח.

[2] המפרשים על מלאכי שם.

[3] כסף משנה איסורי מזבח ב, ו.

[4] זבחים פד, א. רמב"ם איסורי מזבח ב, י.

[5] כדעת ר' נחמיה סוכה נ, א.

[6] סוטה יד, ב.

[7] רמב"ם מעשה הקרבנות, יג, יב.

[8] בבא בתרא צז, ב. רמב"ם שבת כט, יד.

[9] זבחים פה, א.

[10] מנחות סט, א.

[11] חולין צ, ב. רמב"ם מעשה קרבנות ו, ד.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש