הֵילֶנִי המלכה


הֵילֶנִי המלכה: מלכת מדינת חדייב שנתגיירה והרימה תרומות למקדש.

מלכה, גיורת וגומלת חסדים: הילני המלכה, מלכת מדינת חדייב בארם נהרים[1], אמו של מונבז המלך, מלכה בארצה בסוף ימי הבית השני והתגיירה[2]. הילני מוזכרת כגיורת המדקדקת במצוות, וכל מעשיה עשתה על פי חכמים[3]. מתואר בגמרא שבנתה סוכה וישבה בה עם שבעת בניה. עוד אומרים חז"ל, שכאשר הלך בנה למלחמה, נדרה הילני המלכה, שאם יחזור בנה מן המלחמה בריא ושלם תקבל עליה נזירות שבע שנים. "ובא בנה מן המלחמה והיתה נזירה שבע שנים. ובסוף שבע שנים עלתה לארץ והורוה בית הלל שתהא נזירה עוד שבע שנים אחרות, מפני 'טומאת ארץ העמים' שגזרו חכמים בארצות חוץ לארץ ובארם נהרים. בסוף שבע שנים נטמאת, והיתה צריכה לשמור נזירות עוד שבע שנים, ונמצאת נזירה עשרים ואחת שנה"[4]. הילני המלכה נזכרת במקורות כאשה גומלת חסדים, ובשנת בצורת[5] הביאה דגן לרוב מאלכסדריא, וכמו כן תאנים יבשות מקפריסין, וחילקה לתושבי ירושלים שהיו נתונים ברעב[6]. במותה הביאו את ארונה לירושלים, ומונבז קבר אותה בקבר גדול ומפואר שהקימה לעצמה עוד בחייה. המסורת בין אנשי ירושלים אומרת, שמקום קברה נקרא 'קבורת המלכים'.


הנברשת של הליני המלכה

בציור נראית נברשת הזהב שעשתה הליני המלכה כשהיא תלויה באולם מעל שער ההיכל. הנברשת נראית בעת שקרני השמש מאירות את חזית ההיכל, וזהב הנברשת נוצץ ונראה למרחוק. הנוכחים בעזרה נראים כשהם קוראים קריאת שמע, וזו שעת 'הנץ החמה' במקדש.

הילני והמקדש: הילני תרמה נברשת של זהב* לבית המקדש, שמקומה נקבע על פתח ההיכל, ובשעה שהחמה זורחת ניצוצות היו יוצאין ממנה והכל יודעין שהגיע זמן קריאת שמע. תרומה נוספת למקדש, היתה טבלא של זהב שעליה כתובה פרשת סוטה. גם בנה, מונבז, נזכר לטובה בדברי חז"ל, ומסופר עליו, כי עשה את כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב[7].


קבר הילני המלכה

בציור נראה שריד מפואר של קבר גדול חצוב בסלע. המקום הנקרא בפי אנשי ירושלים בשם 'קברי המלכים'. לפי אחת ההשערות נחצב קבר זה על ידי הילני המלכה מחדייב, אשר בחרה להטמן בירושלים ליד מקום המקדש, שכן הרגישה קירבה למקום השראת השכינה.

מן המדרש

"מעשה במונבז המלך, שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו: אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, ואתה מבזבזם?! אמר להם: אבותי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה... אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו ... אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות, ואני גנזתי דבר שעושה פירות... אבותי גנזו [אוצרות] ממון ואני גנזתי אוצרות נפשות... אבותי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי... אבותי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא, שנאמר: 'והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך'". בבא בתרא יב, א.

[1] מדינה במחוז ארם נהרים בדרום מדינת קורדיסטן. תרגום יונתן על ירמיה נא, כז; מתרגם את השם 'אשכנז' - כהדיב.

[2] קדמוניות כ' ב, א. מצינו ברש"י בבא בתרא יא, א; שהיתה מזרע החשמונאים.

[3] סוכה ב, ב.

[4] נזיר יט, ב.

[5] ראה 'מן המדרש' שבנה מונבז הלך בעקבות אמו במידת גמילות חסדים.

[6] קדמוניות, ורמז לזה יש בגמרא ב"ב יא, א.

[7] יומא לז, א.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש