לשכת החותמות


לשכת החותמות: לשכה בבית המוקד שבה היו נותנים 'חותמות' לאנשים המקריבים שקנו נסכים עבור קרבנם.

הכהנים הנהיגו סדר של תשלומים במקדש למביאי הקרבן. אדם שהביא את קרבנו והיה זקוק לשמן עבור הנסכים, או יין לנסכים לקרבנו, העמידו הכהנים לשם כך גזברים מיוחדים למכירת צרכי הקרבן. לאחר ששילם המקריב את הכסף בלשכה זו, מקבל האיש 'חותם' ועליו רשום סוג הנסך שקנה.

תפקידה: לשכת החותמות היא לשכה שהיתה בבית המוקד[1], ובה היה יושב בתקופה מסויימת יוחנן הממונה על החותמות. כל מי שהיה צריך נסכים היה הולך לשם, משלם את הסכום המתאים לגזבר ומקבל ממנו 'חותם'. לאחר מכן הולך האיש ל'אחיה', הממונה על הנסכים, נותן לו את החותם, ומקבל ממנו את השמן והיין הנצרכים לקרבן[2]. בלשכה זו גנזו החשמונאים את אבני המזבח ששיקצו היוונים, כשעבדו עבודה זרה על המזבח, והחשמונאים הביאו את האבנים המחוללות לשם[3].

מקומה: לשכת החותמות היתה בצד צפוני מזרחי של בית המוקד[4].

קדושתה: הלשכות הצפוניות של בית המוקד מוגדרות מבחינת הקדושה ל'חול', כלומר, לא היו מקודשות בקדושת העזרה אלא בקדושת החיל*[5].

סוגי החותמות: ארבעה מיני חותמות היו במקדש: 'עגל', 'זכר', 'גדי', 'חוטא', ולכל חותם ערכו הכספי המיוחד. עגל – לנסכי בקר. גדי – לנסכי הצאן חוץ מהאיל. זכר – לנסכי האיל בלבד. חוטא – לנסכי שלש בהמות של מצורע[6].


לשכת החותמות

בציור נראים אנשים הבאים למקדש להקריב את קרבנם. תחילה ניגש המקריב אל הגזבר (משמאל) ומשלם לו עבור ה'חותם', וכגון, עבור נסכי גדי, העולה כקרבן עולה או שלמים, ישלם עבור שלשה דברים: יין, שמן וסולת. מששילם את מחיר הנסכים ניגש עם ה'חותם' שקיבל ל'אחיה' (מימין) כלומר לגזבר המספק את הנסכים. נותן לו את החותם, ויוצא עם הנסכים לעזרה להקרבה. במרכז הלשכה נראה גל אבנים גדול, אלו הן אבני המזבח ששקצו אנשי יון ונגנזו בלשכה זו.

עריכה

לשכת החותמות: לשכה בבית-המוקד* בה סיפקו חותמות* לנסכים.

תפקידה: תפקיד הלשכה לספק חותמות (מעין שובר עבור תשלום לנסכים) שהופק על ידי הממונה על החותמות שישב בלשכה זו[7]. דבר נוסף שהיה בלשכה זו, הוא גניזת אבני המזבח ששוקצו (נעבדה בהם עבודה זרה) על ידי מלכי יוון[8].

מקומה: בתוך בית-המוקד* בקרן מזרחית צפונית[9].

קדושתה: לשכה זו היתה בנויה בחול ופתוחה לחול, ודינה כקדושת הר-הבית*[10].

לבדוק מה עם הנסכים????????????

[1] משנה תמיד ג,ג.

[2] משנה שקלים ג,ג-ד.

[3] משנה מידות א,ו. רמב"ם הל' בית הבחירה ה,י.

[4] משנה מידות שם, וכפירוש הרמב"ם והרע"ב והתפארת ישראל שם, שלשכה זו היא לשכת החותמות. רמב"ם הל' בית הבחירה שם.

[5] ראה משנה מידות א,ו: "שתים בקודש ושתים בחול", וראה פירוש הרא"ש שם שהדרומיות היו קודש, ומכאן שהצפוניות היו חול.

[6] ירושלמי שקלים ה, ג.

[7] תמיד ג, ג. ברטנורא שם, תפארת ישראל שם אות כט, שקלים ה, ג-ה.

[8] מידות א, ו. רמב"ם הלכות בית הבחירה ה, י. ועיין עזרת כהנים על מידות שכל בית ראשון ובית שני עד תקופת החשמונאים שמשה רק לשכת החותמות, ומתקופת החשמונאים ואילך שמשה לגניזת אבני המזבח.

[9] מידות שם. רמב"ם שם.

[10] מידות א, ו. מעשר שני ג, ח.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש