דמים עליונים ותחתונים


דמים עליונים ותחתונים: יש מן הקרבנות שדמם ניתן בחלקו העליון של המזבח ויש מהם שניתן בחלקו התחתון.

במצות הזאת דם הקרבנות על מזבח העולה, נקבע לכל קרבן מקום מיוחד לזריקת הדם על המזבח, הכל בהתאם לסוג הקרבן. רוב הקרבנות דמם ניתן על קרן המזבח בחלקו התחתון. לא כן שנים מן הקרבנות שדמם ניתן בחלקו העליון של המזבח. מסיבה זו נקבע באמצעו של המזבח 'חוט הסיקרא'*, כדי לחצות את המזבח לשנים, לצורך הזאת הדמים העליונים והתחתונים במקומם.


דמים תחתונים: מרבית הקרבנות דמם ניתן מחוט הסיקרא ולמטה, ודם זה נקרא - 'דמים תחתונים'. כך הדבר נוהג בעולה, אשם ושלמים, שדמם נזרק על קרנות המזבח סביב, זאת, מחצי המזבח ולמטה, על קרן מזרחית צפונית ועל קרן מערבית דרומית[1]. המקור לזריקת דם קרבנות אלה למטה, הוא מה שנאמר בתורה: 'ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה'[2], מכאן למדו חכמים, שלא רק עולה, אלא מתנות הדמים של שאר הקרבנות אף הם ינתנו כנגד היסוד. יש מן הקרבנות הנ"ל, הטעונים שתי מתנות דם על קרן המזבח, ויש קרבנות הטעונים נתינה אחת של דם, וזריקת דמי הקרבנות הללו, נעשית בתחום שמגובה היסוד ועד חוט הסקרא הקבוע באמצעו של מזבח[3].

דמים תחתונים

בתמונה נראה אחד הכהנים (בציור משמאל) זורק את דם הקרבן על קיר המזבח כנגד היסוד, ואלו הם 'הדמים התחתונים'.

דמים עליונים: לעומת האמור, קבעה התורה באשר לשני קרבנות, שיובא דמם למעלה מחוט הסיקרא, והם - חטאת בהמה ועולת העוף[4]. המקור בתורה ממנו למדו חכמים, שמתן דם חטאת בהמה הוא דווקא למעלה

מחוט הסיקרא, הוא מה שנאמר, 'על קרנות המזבח'[5], וכן נאמר בעניין עולת העוף: 'ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח'[6]. מכאן דרשו חז"ל, שכשם שהקטרת הקרבן היא למעלה במזבח, כך המליקה* ומיצוי-הדם* של עולת העוף מתקיימת למעלה מחוט הסיקרא[7].


עולת העוף – ו'דמים עליונים'

בתמונה נראה כהן, הנותן מדם עולת העוף, כלומר, יונה, על קיר המזבח. זאת, בחלקו העליון של המזבח מעל ל'חוט הסיקרא'. דם זה נקרא – 'דמים עליונים'.


[1] רמב"ם מעשה הקרבנות ה, ו.

[2] ויקרא ד, יח.

[3] זבחים נא, א. יומא טז, ב. רמב"ם הלכות מעשה קרבנות ה, ו. וק"ו ממתן שיירי הדם שאם שיירי הדם שאינם כפרה צריכים יסוד, מתן דמים שבאים לכפרה ודאי שצריכים יסוד.

[4] קינים א, א. רמב"ם הלכות מעשה קרבנות ז, ו.

[5] ויקרא ד, כה.

[6] ויקרא א, טו.

[7] זבחים סה, א.האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש