גביני כרוז


גביני כרוז: הממונה על הכרזת זמני העבודה במקדש.

תפקידו: עבודת הקרבנות קשורה ללוח זמנים מדוקדק במקדש, כגון, זמן תמיד של שחר*, שהיה ב'האיר המזרח'*. כך גם הקרבת תמיד של בין הערביים* נקבעה בזמנים מדוייקים מחצות היום והלאה. בהתאם לכך היה צריך להכין את הכהנים להתייצב לעבודה במועד. שמירת לוח הזמנים וההכרזה עליהם הופקדה על כרוז מיוחד, והוא ואנשיו היו מעמידים את הכהנים לעבודת התמיד: 'כיון שיגיע עת הקרבן מכריז הוא או אחד מאנשיו ברשותו, ואומר: עימדו כהנים לעבודה, ולוים לדוכן, וישראל למעמד! וכיון שיישמע קולו יבוא כל אחד למלאכתו'[1]. במסגרת תפקידו היה אחראי לוודא את הזמן המדויק של עלות השחר, על ידי שהיה שולח אחד מן הכהנים לצפות מגג המקדש לכיוון המזרח[2].


גביני – מיהו? המשנה מזכירה את גביני כרוז כאחד מהממונים במקדש[3]. נחלקו אמוראים בגמרא, האם גביני כרוז היה שם של ממונה* בדור מסויים, וכך הפך שמו של ממונה זה לשם כללי לכל שאר הממונים על הזמנים במקדש, או שמא ציינה המשנה אחד הממונים המפורסמים בדור מסוים כדוגמא בלבד. בהקשר לכך אומרת הגמרא, שגביני כרוז הצטיין בקולו החזק הנשמע עד יריחו*, ו'אגריפס* המלך שמע קולו עד שמונה פרסאות ונתן לו מתנות הרבה'[4]. קולו והכרזתו של הממונה זכו לכינוי מיוחד במשנה: 'קריאת הגבר', וכלשון המשנה: 'וכי באיזו שעה הממונה בא? לא כל העתים שוות: פעמים שהוא בא מקריאת הגבר, או סמוך לו מלפניו או מלאחריו'. וכתבו הראשונים בעקבות חז"ל: 'יש שאמרו בתלמוד שהיא קריאת התרנגול, ויש אומרים שהיא הכרזת איש שהיה מכריז במקדש בזמן עלות השחר'[5].

גביני כרוז

גביני כרוז עומד בחצר הר הבית, ומכריז באזני הכהנים והלויים שבמקדש, כי האיר פני כל המזרח והגיעה השעה להתייצב לעבודה.

[1] רמב"ם כלי מקדש ז, ב.

[2] מאירי יומא כח, א.

[3] משנה שקלים ה, א.

[4] ירושלמי שקלים ה, א. וגירסת הבבלי יומא כ, ב. שהיה קולו נשמע לג' פרסאות.

[5] תמיד ב, ד.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש