גג ההיכל


גג ההיכל: גג ההיכל בהלכה ובאגדה.

גג ההיכל מהווה נושא לדיון ב'ראשונים' באשר לצורתו. מצינו דעות שונות באשר למבנה הגג, המורכב מפרטים שונים בחלקו העליון של המקדש. הגג כולל מעקה* שהקיף את ההיכל סביב - כנזכר במסכת מדות. כן קשור מראה הגג לצורתו של ה'כלה עורב'*.

צורתו: שלש דעות מצינו בענין מראה הגג. האחת: הגג היה עשוי כמשטח ישר. כך נראה מפשט המשנה והראשונים: 'ההיכל שבנו בני גולה היה מאה אמה על מאה אמה על רום מאה... ועלייה בנויה על גביו - גובה כותליה ארבעים אמה, ובגגה גובה - אמה כיור, ואמתיים גובה בית דילפא, ואמה תקרה, ואמה מעזיבה, וגובה המעקה שלש אמות, וטס של ברזל כמו סייף גובהו אמה על גבי המעקה סביב, כדי שלא ינוחו עליו העופות, והוא הנקרא כלה עורב'[1], ומשתמע, שהגג היה עשוי רבדים רבדים זה על גבי זה במשטח ישר. השניה: הגג בנוי כשהוא משופע משני צידיו, והולך וצר כלפי החוד של הגג. חודו של הגג היה רחב אמה 'ומחפין אותו שם בברזל ובמסמרים כדי שלא ישבו העורבים עליו'[2]. שיטה שלישית: הגג עשוי בצורת כיפה - 'הגג היה כמו ספינה ועריבה הפוכה, שכן מנהג לקרות את הקרוי עגול כעין ספינה'[3]. בנית הגג בשיטות דלעיל מנעה דליפה של מי הגשמים מן הגג, והמים היו מתנקזים ל'בית דילפה' או ל'בית הורדת המים'*. ועיין ערך 'גגין ועליות'.

גג ההיכל באגדה: מדברי חז"ל נראה, שלגג ההיכל יש משמעות רוחנית. שכן מצינו, שגלות ישראל וגלות השכינה בעת החורבן תחילתם בגג ההיכל. כך מובא באשר לגלות יכניה, אשר בטרם יצא לגולה, עלה לגג ההיכל להפרד מן המקדש ומן השכינה: 'מה עשה יכניה? עמד וכינס כל מפתחות שלבית המקדש, ועלה לראש גגו שלבית המקדש ואמר לפניו: רבונו שלעולם הואיל ולא זכינו להיות גיזברין נאמנין לפניך, מיכן ואילך הרי מפתחותיך לפניך... וגלה יכניה וגלתה סנהדרין גדולה עמו'[4]. כעין זה מצינו בעת חורבן בית ראשון, שהכהנים עלו לראש גג ההיכל 'למסור' את מפתחות המקדש: 'משחרב הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות ההיכל בידן, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: רבונו של עולם! הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים - יהיו מפתחות מסורות לך, וזרקום כלפי מעלה. ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם, והם קפצו ונפלו לתוך האור'[5]. בדברי חז"ל מצינו, כי אף השכינה לא עלתה למרום בטרם תבוא להפרד מן המקדש. ה'פרידה' היתה בהדרגה ובעשר 'מסעות', וביניהם - גג המקדש: 'עשר מסעות נסעה שכינה... מכפורת לכרוב... וממזבח לגג... ועלתה וישבה במקומה'[6]. בדברי חז"ל מובא, שכשם שגלתה השכינה כשהיא ניצבת על גג ההיכל, כן תחזור למקומה לעתיד לבוא כשקול הגאולה יישמע מגג המקדש, זאת, כשיבנו ישראל את ההיכל, אזי יעמוד משיח על הגג ויבשר את בוא הגאולה השלימה: 'בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, והוא משמיע להם לישראל ואומר: ענוים הגיע זמן גאולתכם'[7].


גג ההיכל

גג ההיכל נראה שהוא מוקף 'כלה עורב' סביב. כן ניתן לראות על הגג שני פתחים: האחד - פתח על גג קדש הקדשים בצפון (נראה בצילום מימין למטה) דרכו מורידים את ה'לול' פנימה לצורך תיקונים. פתח נוסף נראה סמוך למעקה גג ההיכל בדרום, דרך פתח זה עלו הבנאים אל הגג לצורך תיקונים. כן נראה על הגג קו של אבני שיש המחלק את הגג, ומבדיל בין גג קדש הקדשים לגג ההיכל.

ציורים: אינציקלופדיה עמ' 223 - 'לחתוך' את הגג.

[1] רמב"ם בית הבחירה ד, ג. על פי המשנה במידות ד, ו.

[2] רש"י מועד קטן ט, א. ד"ה 'אמה כליא עורב'. רבנו גרשום מנחות קז, א. ד"ה כוליא עורב. ומשמע מרבנו גרשום שם, שהגג היה 'כמין כובע' וחוד בראשו, ונראה כמין קונוס מחודד.

[3] תלמיד רש"י בפירושו לדברי הימים ב ג, ז. כך הבין בעל 'עזרת כהנים' מידות ד, ו. אם כי המדייק בדברי הפרשנים השונים יווכח שהתכוונו לומר, שהתקרה היתה מקומרת מבפנים כקשת, אך הגג מלמעלה היה ישר.

[4] ויקרא רבה פרשה יט, ו.

[5] תענית כט, א.

[6] ראש השנה לא, א.

[7] ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תצט.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש