בית הניצוץ


בית הניצוץ: מבנה בצפון העזרה מחולק לשנים: א. שער הנקרא 'שער הניצוץ'. ב. עליה על גבי השער, הנקראת 'בית הניצוץ' [1].

בין הלשכות והמבנים השונים בעזרה, מצינו מבנה הנקרא 'בית הניצוץ'. מבנה זה היה מחולק לשנים: הקומה הראשונה היתה בית שער הבנוי כאכסדרה של עמודים, הנקראת - 'שער הניצוץ'. הקומה השניה היתה עלייה על גבי השער האמור, הנקראת בית הניצוץ'. בשער ובעלייה העמידו בלילה שומרים כהנים ולויים איש על משמרתו.

מקומו ויעודו: מצינו במשנה תיאור של השערים הצמודים לחומת העזרה מצפון, ביניהם נזכר 'שער הניצוץ' הנמצא בקצה המערבי של הכותל הצפוני[2]. כן מצינו, שהיו לשכות בעזרה שם היו הכהנים שומרים עליהן, וביניהם נזכר 'בית הניצוץ'. לפי המשנה 'בית הניצוץ' שכן בעלייה על גבי 'שער הניצוץ'[3], ויש אומרים שהעלייה היתה בצד השער[4]. כן אומרת המשנה, ששני מקומות אלו נימנים על עשרים וארבעה מקומות השמירה שבמקדש. הכהנים שומרים ב'בית הניצוץ' הבנוי בעלייה, ואילו הלויים היו שומרים בשער ובאכסדרה שמתחתיה[5]. באשר ליעודו של 'בית הניצוץ' בעלייה, מצינו דעות שונות, יש אומרים, שענינו מלשון ניצוצות או גיצים של אש[6]. יש מקום לומר, שהביטוי לקוח מדברי הנביא: 'והיה החסון לנעורת ופועלו לניצוץ'[7], ומסבירים הפרשנים שם, שהכוונה היא ל'שביב אש'. הדבר תואם את בעלי הדעה,

האומרים שהיתה בלשכה זו מדורה של אש, אשר נועדה לשימור האש לעת הצורך להדליקה במזבח[8]. יש שפירשו, שחלק מן העלייה, שהיתה בחומת העזרה היתה בנויה גם בחלל העזרה, ועם זאת יכלו הכהנים לשבת שם בעת השמירה, שכן, 'עליות לא נתקדשו'. מאידך, פתח בית הניצוץ בו שמרו הלויים היה פתוח ל'חיל'* ולהר הבית[9].

שער הניצוץ: באשר למקור השם 'שער הניצוץ', יש אומרים, שנקבע על שם האור המרובה שהיה מנצנץ באכסדרה מאור השמש[10]. השער שהיה בצפון העזרה נמנה במשנה כשער סמוך לשער הקרבן[11]*. לפי התיאור במשנה מראה השער נראה 'כמין אכסדרה', כלומר, היו לשער טורי עמודים מימין ומשמאל[12]. ויש אומרים שהיו כתלים משני צידי השער[13]


בית הניצוץ ושער הניצוץ

אחד המקומות במקדש בו שמרו הכהנים היה 'בית הניצוץ', הקבוע בחומת העזרה על גבי אכסדרה. אכסדרה זו, שימשה כאחד משלש עשרה שערי העזרה (האכסדרה ובה עמודים נראית בשער במרכז הציור), שם שמרו הלויים. על גבה נראית העלייה ובה חלונות, שם שמרו הכהנים.

[1] מידות א, ה.

[2] מידות שם. ובמידות א, א. ובתמיד א, א. – 'בית הניצוץ'.

[3] שם.

[4] רמב"ם בית הבחירה ח, ה.

[5] מידות א, ה. עיין ערך שמירת המקדש.

[6] ערוך ערך 'נצוץ'.

[7] ישעיהו א, לא ישעיהו א, לא

[8] באר שבע, עיין שם. ראה ערך 'בית המוקד' הערה 6 שם הובאו דעות ראשונים האומרים כי האש נשמרה בבית המוקד, וממילא אין מקום לשמירה נוספת של אש בבית הניצוץ, וראה עזרת כהנים א, ה. מה שכתב בענין זה. עוד מצינו מי שאומר, ש'ניצוץ' מלשון 'מציץ מן החרכים', ומשם היו הכהנים צופים בלילה אל הנעשה בעזרה. עוד דעה מצינו, ש'בית הניצוץ' נקרא בשם זה, שכן, משם היו הכהנים רואים אם האיר המזרח, ונראה הניצוץ הראשון של השמש בזריחה. לפיכך הציבו במקום זה משמר קבוע של כהנים, כדי שיהיו מוכנים לשעת הזריחה, ולהודיע בסוף המשמרת השלישית של הלילה על תחילת העבודה עם שחר.

[9] המפרש לתמיד א, א.

[10] פירוש הרא"ש לתמיד א, א. וכן הראב"ד שם בשם התוספות, וכן ר' עקיבא איגר. והדבר תמוה, שבית הניצוץ הנמצא למעלה נקרא על שם הנעשה באכסדרה שלמטה. עוד יש לתמוה, שדרכה של השמש להאיר מדרום ואילו שער הניצוץ מקומו בצפון, הנמצא בצל תמיד ואין השמש מגיעה לשם בגלל חומת העזרה והעליה הבנויה על גביו, ראה בציור הנלווה.

[11] ראה ערך 'שערי המקדש'.

[12] אמנם נחלקו ראשונים בצורת האכסדרה, ראה רא"ש לתמיד א, א. הראב"ד שם. והמפרש לתמיד כו, ב. ומאחר שסתם 'אכסדרה' משמעותה גג המקורה על עמודים, ולשון המשנה 'כמין אכסדרה', ממילא, אין וודאות באשר לצורתה המדוייקת, ולפיכך אין להאריך בדבר.

[13] רע"ב שם, והדבר אינו מתיישב עם הפירוש האומר, שהיה אורה של האכסדרה מרובה.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש