בית הכנסת שבהר הבית


בית הכנסת שבהר הבית: בית כנסת בהר הבית שימש כמקום תפילה לבאי המקדש.

על קיומו של בית כנסת בהר הבית למדים אנו מדברי חז"ל במשנה. כך מובא באשר לקריאת התורה במקדש ביום הכיפורים: 'בא לו כהן גדול לקרות... חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת[1], וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול'[2]. כלומר, חזן בית הכנסת שבהר הבית, היה מביא את ספר התורה מבית הכנסת שבהר, ונותן אותו לראש בית הכנסת, וכך, עד שנותנים את הספר לכהן הגדול.


ופירשו הראשונים, שבית הכנסת האמור, היה סמוך לעזרה בהר הבית, וחזן הכנסת - הוא השמש, וראש הכנסת – 'על פיו נחתכין צרכי הכנסת: מי מפטיר, מי פורס על שמע, מי עובר לפני התיבה', וכן מי הוא הקורא בתורה[3].

בית כנסת

בית כנסת לתפילת הציבור ולתפילת אנשי מעמד, היה בהר הבית. בציור נראה בית הכנסת (המבנה מימין) באכסדרה שבהר הבית בעת תפילת ותיקין עם הקרבת תמיד של שחר.

[1] קיומו של בית כנסת בהר הבית לא נזכר במפורש בדברי חז"ל, ונראה שהיתה גירסא כזו לנגד עיני רש"י (ראה במשנה יומא סח, ב. רש"י ד"ה 'בית הכנסת'). כן יתכן, שלמד זאת מן הביטוי 'חזן הכנסת' ו'ראש הכנסת', שהדבר מלמד, לדעתו, שהיה בית כנסת בהר הבית. שכן, מצינו במקומות רבים, שחזן הכנסת ענינו אחראי על סדרי בית הכנסת, ובדורות המאוחרים – 'גבאי' בית הכנסת. לדוגמא בלבד, מה שמובא במדרש תהלים (יז, ה): 'כיון שהגיע יום הושענא רבה, נוטלין ערבי נחל, ומקיפין שבע הקפות, וחזן הכנסת עומד כמלאך אלהים, וספר תורה בזרועו, והעם מקיפין אותו דוגמת המזבח'. וראה ראבי"ה סימן תתקצא שהזכיר אף הוא את קיומו של בית כנסת בהר הבית. וראה תפארת ישראל תענית ב, יכין אות נו, שלדעתו בית הכנסת היה מול שער המזרח, עיין שם.

[2] מסכת יומא סח, ב.

[3] רש"י יומא שם. וראה רש"י בבא בתרא יד, ב. הכותב בד"ה 'ספר עזרה': 'ספר שכתב משה, ובו קורין בעזרה פרשת המלך בהקהל, וכהן גדול ביום הכיפורים', ונראית כוונתו בפירושיו אלה לומר, שהביאו את 'ספר עזרה' מקודש הקדשים לבית הכנסת שבהר הבית, ומשם הביא חזן הכנסת את הספר עבור הכהן הגדול ביום הכיפורים. וראה ספר 'שערי היכל' על מסכת יומא, מערכה קסט הרחבת דברים בענין זה.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש