בית מדרש בהר הבית


בית מדרש שבהר הבית: מקום תלמוד תורה לציבור ולסנהדרין בהר הבית.

מדברי חז"ל עולה, שהיה בית מדרש בהר הבית, אשר שימש כמקום לימוד לכלל הציבור. ומובא בתלמוד, שבשבת היו אנשי הסנהדרין עוברים מלשכת הגזית* לבית המדרש שבהר הבית, שכן, בשבת אין בית דין יושב לדון, וכדי שלא ייראו אנשי הסנהדרין כיושבים בדין לפיכך עברו לשם. טעם נוסף כתבו הראשונים, מפני שהיה עם רב מגיע לשמוע את חכמי הסנהדרין בשבת, משום כך עברו לבית המדרש שבהר הבית[1]. ומבואר עוד בענין זה, שבחגים לא הכיל בית המדרש את כל הבאים, וכשרצה רבי יוחנן בן זכאי לדרוש בהלכות החג, 'היה יושב בצילו של היכל [ברחבת הר הבית] והיה דורש כל היום כולו'[2].


בית המדרש שבהר הבית

בית המדרש בהר הבית שימש כמקום לתלמוד תורה לסנהדרין ולציבור הרחב.

[1] סנהדרין פח, ב. וברש"י שם. תוספתא חגיגה ב, ד. רמב"ם סנהדרין ג, א.

[2] ראה פסחים כו, א, ורש"י שם ד"ה 'ההיכל'.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש