בית דין של כהנים


בית דין של כהנים: בית דין האחראי על סדרי המקדש ויחוסי הכהונה, ומקומו אחורי-בית-הכפורת*.

נאמר בתורה: 'ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לכפורת…'[1]. מכאן למדו חז"ל, את החובה להקים בית דין מיוחד, האחראי על עניני העבודה במקדש: בין בהלכות הקרבנות, ובין בדיני יחוס[2], וכך באשר לשאר הלכות הנוגעות לעבודת הכהונה.

תפקידיו: באשר לקרבנות, מצאנו שבית דין של כהנים היו אחראים הלכתית על סדרי ההקרבה, וכן על הקרבת מירב הקרבנות בזמנם - בטרם השקיעה[3].

באשר לעניני יחוס, היו אחראים על כשרות הכהנים או פסילת אלו שאינם מיוחסים, כמו כן, אם מצאו כהן בעל מום, שאינו ראוי לעבודה פסלוהו. במקרה של מחלוקת וספק הובא הדבר להכרעת בית דין של הגדול להחלטה בענינו[4].

כן מצינו, שהתקינו תקנות, כגון, לגבות בבית דין של כהנים עבור כתובה של בתולה בת כהן, ארבע מאות זוז ולא מיחו בהם חכמים[5].

פעמים מצינו שבית דין הגדול מעביר סמכות לבית דין של כהנים, וכגון באשר להשבעת כהן גדול ביום הכיפורים: 'מסרוהו זקני בית דין [הגדול] לזקני כהונה [בית דין של כהנים] והעלוהו בית אבטינס והשביעוהו... משביעין אנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך'[6].


זקני 'בית דין של כהנים' משביעים את הכהן הגדול

סמוך ליום הכיפורים השביעו זקני 'בית דין של כהנים' (בציור משמאל בבגדי לבן) את הכהן הגדול, שלא ישנה דבר בענין הקטורת ושאר עבודות היום.

מיקומו: בית דין של כהנים היה יושב אחורי-בית-הכפורת* ודייניו היו כהנים בלבד1.


המקום המיוחד לבית דין של כהנים נקבע אחורי בית הכפורת, מאחרי בית קדשי הקדשים (ספרי במדבר יח, ז).


[1] במדבר יח, ז.

[2] סיפרי במדבר יח, ז.

[3] פסחים צ, ב. עירובין לב, ב.

[4] סיפרי שם, ואף על פי שנזכר במידות ה, ד. ובתוספתא סנהדרין ז, א. שהסנהדרין שבלשכת הגזית היו בודקים את הנכנסים לעבודה, צריך לומר שהיו שתי סמכויות, הראשונה של בית הדין של הכהנים, והשניה, במידה שהתעורר ספק היו הולכים ללשכת הגזית והסנהדרין הם הסמכות האחרונה להחלטה.

[5] כתובות יב, א.

[6] יומא יח, ב.האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש