בית הורדת המים


*בית הורדת המים: חלל בדרום ההיכל לקליטת מי הגשמים מגגות המקדש.

'בית הורדת המים' בדרום ההיכל, נקבע במקביל לתאים הדרומיים ולאורכם, זאת, בחלל ברוחב שלוש אמות. המושג לא נתברר די הצורך בדברי חז"ל ורבו בו הפירושים. יש אומרים, שחלל זה בא לפתור את איסוף מי הגשמים מגגות המקדש, ומשם זרמו המים אל המאגרים המוכנים להם בחצרות המקדש ולשכותיו[1]. לעומת זאת, מצינו דעה האומרת, שמשם היו מי נפתוח[2] נמשכים לעבר ה'ים שעשה שלמה'* ולבית הטבילה[3]. עוד מצינו דעה, שבית הורדת המים היה אחד משלושים ושמונה התאים שבמקדש[4]. ויש אומרים שהמקום לא היה מקורה כשאר התאים, וזאת במכוון, כדי שמשם יכנס האור למקדש[5].


בית הורדת המים

בצילום נראה הצד הדרומי של ההיכל, וכן מראה התאים בדרום. החץ מציין את מיקומו המשוער של 'בית הורדת המים'.

[1] משנה מידות ד,ז. תפארת ישראל שם, אות סח. וראה תוספות רי"ד לעירובין קד, א. שהרחיב להסביר את מסלול המים אל לשכת הגולה שבמקדש.

[2] ע"ע "אמת המים".

[3] פירוש הרא"ש על המשנה. דבריו הובאו בלא מקור, והם מעוררים קשיים, כגון: מה שכתב ש'מי נפתוח עלו לים שעשה שלמה', כלומר, המים שדרכם לרדת מן הגבוה אל הנמוך, עלו מן המעין הנמוך (ראה יהושע טו, ט) אל המקדש הגבוה. עוד קשה, שהים שעשה שלמה נזכר בבית ראשון, ואילו מסכת מידות מתארת את בית שני. כך גם שאר דבריו סתומים.

[4] רמב"ם פירוש המשניות ד, ג.

[5] תפא"י שם אות כד ותוספות יו"ט שם משנה ג.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש