בילוש העזרה


*בילוש העזרה: בדיקה כללית בעזרה בהשכמת הבוקר בטרם יחלו הכהנים בעבודתם[1].

מדי בוקר סמוך לעלות השחר, בטרם תתחיל עבודת תרומת הדשן*, בא הממונה על הפייסות לשער בית המוקד*, מקיש עליו ומעיר את כהני בית אב* הלנים שם, שהתייצבו שם לעבודת היום.

הכהנים יוצאים לעזרה, דרך פשפש* קטן הקבוע בדלת השער המבדיל בין בית המוקד לעזרה, ובו נכנסין לבלוש את העזרה. הכהנים נוטלים שתי אבוקות בידם ונחלקים לשתי קבוצות: קבוצה אחת סובבת ומקיפה את העזרה דרך המזרח, וקבוצה שניה מקיפה וסובבת דרך המערב. היו בודקים ומחפשים בעזרה עד שנפגשו שתי הקבוצות בלשכת- עושי- חביתין* ומשם המשיכו לעבודת התמיד של שחר[2]. יש אומרים, שהבילוש נועד לוודא שהכל במקום וכלי- השרת* במקומם ומוכנים לעבודה[3]. ויש אומרים, שהבילוש נועד לחפש טומאה אפשרית ולבערה מן העזרה[4].


השכמה לבילוש העזרה

בציור נראה הממונה, דופק על השער להעיר את הכהנים לטבילה, לבילוש העזרה ולהטלת הפייסות בבית המוקד.

מן המחקר

עדות מתקופת הבית


'בשעה שנעשה חג המצות, מנהג היה לכהנים לפתוח את שערי המקדש מחצות הלילה, וכך כשפתחו אותה שעה לראשונה, נכנסו אנשים שומרונים בצנעא ופזרו עצמות בני אדם בלשכות, מטעם זה... הנהיגו הכהנים שמירה מעולה יותר במקדש'[5][מכאן הצורך לבלוש את העזרה מידי בוקר].

כהני המשמרת בעת בילוש העזרה

לאחר השכמת הכהנים וטבילתם בבית הטבילה, יצאו כהני המשמרת בשני טורים לבלוש את העזרה ולוודא שהכל מוכן לעבודת היום.

[1] ערוך ערך בלש.

[2] תמיד א, ג. מדות א, ו. המפרש לתמיד, כו, ב. ד"ה 'אמר רבי יהודה'. רמב"ם בית הבחירה ח, יא.

[3] רא"ש תמיד א, ג. תפארת ישראל שם אות מג. ברטנורא שם.

[4] מהרי קורקוס הלכות בית הבחירה ח, יא.

[5] יוסף בן מתיתיהו.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש