בגדי כהן הדיוט


*בגדי כהן הדיוט: בגדים מיוחדים לעבודת הכהונה במקדש.

נאמר בתורה: 'ולבני אהרון תעשה כתנת, ועשית להם אבנטים, ומגבעות… ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערווה'[1]. נמצאנו למדים שלכהן הדיוט יש ארבעה בגדים: כתונת*, אבנט*, מגבעת*, מכנסיים*[2].


בגדי שש משזר: נאמר: 'ועשו את הכתנת שש מעשה אורג… ואת המצנפת שש, ואת פארי המגבעות שש, ואת מכנסי הבד שש משזר'[3]. הווה אומר, שאת הכתונת*, וכן את המגבעת* והמכנסיים* עשו מפשתן*, שכן, המושג 'שש' בתורה, הכוונה היא לפשתן, ואילו 'שש משזר' הכוונה היא לחוט פשתן המורכב מששה חוטים[4].

צבעם: שלשה מן הבגדים נעשו מפשתן לבן[5]. לעומת זאת, האבנט*, שאף הוא היה שש משזר, היה רקום בחוטי צבע: תכלת* ארגמן* ותולעת שני*, כלשון הפסוק: 'מעשה רוקם'*. האבנט לבדו היה עשוי כלאים*, כלומר, צמר ופשתים, שכן, בכל מקום שנאמר: 'תכלת, ארגמן, ותולעת שני', הכוונה היא לחוטי צמר, ואילו במקום שנאמר 'שש' הכוונה לפשתן[6], וכאן הורכבו יחד.

ארבעה בגדי כהן הדיוט

המגבעת, הכתנת והמכנסים העשויים חוטי פשתן כפול שש. האבנט עשוי כלאים: פשתן ועליו רקמת תכלת ארגמן ותולעת שני.

[1] שמות כח מ-מב.

[2] משנה יומא ז, ה. רמב"ם כלי מקדש ח, א.

[3] שמות לט כז-כח.

[4] יומא עא, ב. רמב"ם שם. עיין שם, ש'משזר' סתם ענינו שמונה חוטים שזורים יחדיו, ואילו 'שש משזר' ענינו חוט שזור מששה חוטים'.

[5] רמב"ם שם. מנחת חינוך (מצווה קא) כתב, שאין מצווה להלבין את הפשתן, ואם ירצה הרשות בידו, ואילו בעל קרית ספר כתב בדעת הרמב"ם ש'לבן' דווקא.

[6] רמב"ם שם כג.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש