בגדי לבן


*בגדי לבן: בגדי פשתן לבן, שהיה כהן גדול לובש בעבודות המיוחדות ליום הכיפורים.

נאמר בתורה בענין סדר העבודה של יום הכיפורים: 'כתנת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנט בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף'[1]. נמצאנו למדים, שכהן גדול לובש ארבעה בגדי לבן: כתונת*, מכנסיים*, אבנט*, מצנפת*.


צורתם: בגדי לבן היו עשויים פשתן*, ולמדו זאת חכמים מן המלה 'בד', שכן, 'בד' בכל מקום הרי הוא פשתן לבן[2]. כל חוט מחוטי הבגדים נשזר משישה חוטים דקים של פשתן[3]. שתי כתנות שונות נעשו לכהן גדול ליום הכיפורים: אחת 'פילוסין[4]', שהיה לובש בעבודה של שחר, והשניה 'הנדואין'[5] שלבש אותה בין-הערביים*. הבגדים נקנים מכספי הקדש בשלושים מנה[6]. ומתואר בתלמוד, שאמותיהם של כהנים גדולים הכינו להם בגדי לבן מיוחדים ליום הכיפורים בממון רב[7].

בגדי לבן של יום הכיפורים

בתמונה נראה הכהן הגדול לבוש ארבעה בגדי לבן, מתוצרת העיר 'פילוסין': מצנפת, כתונת, אבנט (ומכנסים). בגדים אלה לובש הכהן הגדול לעבודה המיוחדת ליום כיפור וכן בעת הוידוי על ראש השעיר.

עבודות בבגדי לבן: העבודות בהן עובד הכהן הגדול בבגדי לבן הן: הווידוים*, ההגרלה*, שילוח השעיר, הקטרת הקטורת בקודש הקדשים, מתן דם של פר מול הכפורת, וכן מתן דם של שעיר. בסיום העבודה - הוצאת הכף והמחתה מקודש הקדשים[8].

גניזתם: בתום עבודת יום הכיפורים נגנזו בגדי הלבן ולא השתמשו בהם בשנית[9], שנאמר: 'בבואו אל הקדש והניחם שם'[10].


פילוסיון - עיר ליצור בגדי פשתן

שרידים מן העיר פילוסיון - עיר השוכנת בשפך השיחור - הוא נחל מצרים - בגבול ארץ ישראל ומצרים.

[1] ויקרא טז, ג.

[2] לשון המשנה יומא ג, ו. רמב"ם הלכות כלי מקדש ח, ג.

[3] יומא עא, ב. רמב"ם שם.

[4] הובאה מפילוסיון של מצרים.

[5] הובאה מהודו. יש מקום לשאול, הרי בגדי כהונה צריכים להיעשות 'לשמה', ואיך יעשו הנכרים לשמה? ויש ליישב לפי פירוש הרמב"ם למשנה יומא ג, ז. שההבדל בין פילוסין להנדואין הוא בגיזרה השונה של הכותנות, עיין שם.

[6] יומא ג, ז. רמב"ם שם, עיין שם שכתב, שהיו לכהן הגדול 'שתי כתנות אחרות', ומשתמע מדבריו, שהיו אלה שתי כתנות בנוסף לכתונת הלבנה שלבש בכל השנה. וראה משנה למלך שם שהאריך לדון בדבר. כן ראה פירוש המשנה לרמב"ם יומא ג, ז. ונראה מדבריו שם כנ"ל, שהיו לכהן הגדול, שלש כתנות לבנות, אחת לכל השנה, ושתים אחרות השונות בגיזרתן מיוחדות ליום הכיפורים.

[7] יומא לה, ב.

[8] רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים ד, א. ב.

[9] יומא יב: רמב"ם הלכות כלי מקדש ח, ב.

[10] ויקרא טז, כג.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש