אש תמיד


*אש תמיד: מצות הדלקת אש תמיד בכל יום על המזבח החיצון, והאיסור לכבותה[1].

נאמר בתורה: 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה'[2], כלומר, יש לוודא את קיום האש על גבי המזבח ללא הפסקה. מצות אש התמיד מורכבת משתי מצות: מצות עשה להביא עצים ולהבעיר אש באופן תמידי על גבי המזבח, ומאידך, מצות לא תעשה, שלא לכבות אף לא גחלת אחת מאש המערכה.

המצוה וגדריה: מצוה מן התורה להבעיר אש על גבי המזבח החיצון בכל יום, שנאמר: 'אש תמיד', ופירוש המושג – כסדר קרבנות התמיד, כלומר, מצוה לשים על המזבח עצים בעת הקרבת הקרבנות בבוקר ובין-הערביים*[3]. מגדרי המצוה, לערוך מערכות* עצים על המזבח, האחת מערכה גדולה להקרבת הקרבנות, והשניה לצורך הקטורת*. ונחלקו תנאים במשנה[4]: יש אומרים שלצורך אש התמיד מוסיפים מערכת אש מיוחדת, כלומר, מערכה שלישית, היא מערכת אש התמיד[5]. ויש אומרים שניתן לקיים את מצות אש התמיד על ידי קיום האש הדולקת בשתי המערכות שעל גבי המזבח[6].

אש זו ומערכות אלה נקראות 'אש מן ההדיוט'*, ואמרו חכמים: אף על פי שאש יורדת מן השמים* מצוה להביא אש מן ההדיוט[7].

איסור כיבוי אש מעל המזבח: נאמר בתורה 'לא תכבה', ולמדו חז"ל, שיש איסור לכבות אש מעל המזבח, ואפילו גחלת אחת, ואם כיבה לוקה[8]. מן האיסור הזה עולה, שחובה על הכהנים להוסיף עצים על אש המערכה תמיד לבל תכבה האש לעולם, ואם נתרשלו וכבתה – עוברים בלאו[9]. ויש אומרים שהמכבה עובר בשני לאוים[10]. עם זאת, יש מי שאומר, שאם כבתה האש מאליה אין צריך להדליקה אלא בבוקר ובין הערביים בלבד[11].

מלבד הקרבת הקרבנות על אש המזבח, השתמשו באש תמיד זו להדלקת נרות המנורה, במידה שאש הנר המערבי כבתה[12].


אש תמיד

בתמונה נראה גג המזבח ושלשת מערכות האש שעליו: א. המערכה הגדולה (בציור מימין). ב. מערכת הקטורת (באמצע). ג. המערכה השלישית, הקטנה - 'מערכת אש התמיד'.

[1] ספר החינוך מצווה קלב, קלג. רמב"ם הלכות תמידין ומוספים ב, א – ד. ספר המצוות עשה כט, ולא תעשה פא.

[2] ויקרא ו, ו.

[3] ספר החינוך קלב.

[4] יומא מג, ב. במשנה. ועיין בגמרא מה, א. את הלימוד מפסוקים. עיין ערך 'מערכות'.

[5] דעת רבי יוסי במשנה יומא מג, ב. ובברייתא, מה, א. רמב"ם תמידין ומוספים ב, ד. וחינוך קלב.

[6] דעת רבי יהודה במשנה ובברייתא שם. וכן פירש שיטה זו ר' יונתן מלוניל. וראה מנחת חינוך קלב אות ה.

[7] יומא כא, ב. רמב"ם שם א. ראה ערך 'אש מן ההדיוט'.

[8] ספרא ויקרא ו, ה. וכן משמע בזבחים צא, ב. וכן בספר החינוך קלג, וכן בספר המצוות לרמב"ם ל"ת פא. וראה הלכות תמידין ומוספים ב, ו.

[9] רמב"ן ויקרא ו, ב. וכך נראית דעת הרמב"ם הכותב שהיתה מערכה מיוחדת לקיום האש.

[10] רש"י ויקרא ו, ו.

[11] ראה מנחת חינוך קלב אות א שכך מסביר בדעת רש"י שמות כז, כ.

[12] יומא מה, ב. רש"י ויקרא ו, ו. ויש מקום לומר, שכאשר נוטלים מאש המערכה להדלקת המנורה, נוטלים מן המערכה השלישית, כלומר, מערכת קיום האש, שכן, בזו נאמר 'תמיד' ובמנורה נאמר 'תמיד'.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש