אלמנה לכהן גדול


*אלמנה לכהן גדול: כהן גדול אסור מן התורה לשאת אשה אלמנה.

חובה על כהן גדול לשאת אשה, ככתוב: 'וכיפר בעדו ובעד ביתו[1]'. אשה זו צריכה להיות בתולה[2], ממילא, נמנית האלמנה כאחת מארבע נשים הפסולות לכהן גדול*[3], ונאמר: 'אלמנה גרושה וחללה זונה את אלה לא יקח'[4], ואם נשא אחת מהן - לוקה.

האיסור להלכותיו: כהן גדול שקידש אשה אלמנה, יש מי שאומר, שחייב מלקות על עצם הקידושין[5], ויש אומרים, שרק אם נשאה ובא עליה עובר, וזאת, על שני איסורים מן התורה: לאו אחד: 'את אלה לא יקח' - ואלמנה בכלל זה, לאו שני: כשבעל, מתחייב על איסור: 'ולא יחלל זרעו בעמיו'[6].

אם בא על אלמנה בלא שקידשה, אינו חייב אלא לאו אחד, זאת, משום 'לא יחלל'. מאידך, אם נשא אלמנה ולא בעל אינו חייב כלל, שכן, עיקר האיסור שנאמר בו: 'ולא יחלל' – לא את האשה ולא את זרעו[7].

כהן גדול שנשא אלמנה אינו מתחלל[8] ואינו מחלל את העבודה. עם זאת, כיון שהוא עובר עבירה, בית דין מדירים אותו הנאה מאשתו, ומשסיים את עבודתו יורד ומגרש[9].

דין האלמנה והילדים: הלכה היא, שהאלמנה שנאסרה לכהן גדול, היא זו, שהתאלמנה בהיותה ארוסה, או שהתאלמנה כנשואה[10].

כהן גדול שעבר ונשא אלמנה, הרי היא בגדר חללה*, ופסולה אף לכהן-הדיוט*[11]. באשר לחיוב מלקות דין האלמנה כדין הכהן גדול, במקום שלוקה הכהן - לוקה אף האלמנה, במקום שפטור – פטורה אף היא[12].

כהן גדול, שנשא אלמנה בעבירה, הבן הנולד הרי הוא חלל* ופסול לכל דבר שבכהונה, לפיכך, פסול לעבודה במקדש[13]. אם אלמנה שנישאה לכהן גדול ילדה נקבה, נחשבת כחללה* ואסורה להינשא אף לכהן הדיוט10.

כהן הדיוט שאירס אשה אלמנה ונתמנה להיות כהן גדול הרי זה כונסה ואינו נפסל לתפקידו[14].

מן האגדה

מעשה ביהושע בן גמלא, שקידש [אלמנה] את מרתא בת בייתוס, ומינהו המלך להיות כהן גדול - וכנסה[15].

[1] ויקרא טז, ו.

[2] ויקרא כא, יג.

[3] רמב"ם הלכות איסורי ביאה יז, א.

[4] ויקרא כא, יד.

[5] קידושין עח, א.

[6] קידושין עח, א. רמב"ם איסורי ביאה יז, ד. חינוך מצווה רעג, רעד.

[7] קידושין שם. רמב"ם שם הלכה ג.

[8] איסורי ביאה יט, א.

[9] משנה בכורות מה: רמב"ם הלכות ביאת מקדש ו, ט.

[10] משנה יבמות נט, א.

[11] רמב"ם הלכות איסורי ביאה יט, א. חינוך מצווה רעד.

[12] רמב"ם שם יז,ה.

[13] רש"י ויקרא כא טו וחזקוני שם.קידושין עז, ב. רמב"ם הלכות איסורי ביאה יט, א.

[14] משנה יבמות סא, א. רמב"ם הלכות איסורי ביאה יז, יב.

[15] יבמות סא, א.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש