אין קטיגור נעשה סניגור


אין קטיגור נעשה סניגור: טעם שנתנו חכמים לכניסתו של כהן גדול לקודש הקדשים בבגדי לבן.

העובדה שכהן גדול נכנס לקדש הקדשים בבגדי לבן, בניגוד לשאר עבודותיו במקדש הנעשות בבגדי זהב, מעסיקה את חכמינו ז"ל. בהקשר לכך קבע רב חסדא כלל: 'אין קטיגור נעשה סניגור', כלומר, מאחר ועבודת יום הכיפורים מכפרת על עגל הזהב שעשו ישראל, והוא מקטרג עליהם, לא יבוא הכהן הגדול מלובש בבגדי זהב כסניגור לקודש הקדשים ויכפר, שכן הזהב הופך לקטגור המזכיר את עוון ישראל[1].

חז"ל בגמרא למדו הלכה נוספת בענין זה, שלא הותר לתקוע בשופר בראש השנה אלא בקרן איל, ואילו קרן פרה אינה כשירה לתקיעה, שכן, קרן פרה מזכירה את חטא העגל.

לאור האמור, יש לישב כמה מהלכות המקדש והעבודה:


בגדי לבן בקדש הקדשים

ביום הכיפורים נכנס הכהן הגדול בבגדי לבן לקדש הקדשים לאחר שפשט את בגדי הזהב, זאת, לבל יזכירו בגדי הזהב שלו את חטא עגל הזהב בעיצומה של עבודת היום.

א. הזאה מדם הפר ביום הכיפורים מזכירה, לכאורה, את חטא העגל? אך כיון שהכהן מזה מן הדם בלבד, אין כאן צורה של פר וממילא אין כאן קטיגור[2].

ב. באשר לעגל שהביא אהרון הכהן ביום חנוכת המשכן - כנזכר בפרשת המילואים, אמרו חכמים, כיון שבא לכפר בעגל זה על עגל הזהב, כך יאה הדבר, שהתשובה על החטא נעשית בדבר בו נעשתה העבירה: 'יבוא עגל ויכפר על מעשה העגל'[3].

ג. הארון* הכפורת* והכרובים היו עשויים זהב, עם זאת אין בכך קטרוג2, להיפך, אמרו חכמים: 'יבוא זהב הכפורת ויכפר על חטא העגל[4]', ואין קטרוג אלא כשהכהן עצמו בשר ודם הקשור לחטא נכנס כשהוא מעוטר ומתכבד בבגדי זהב.

ד. מסיבה זו אמרה תורה להביא פרה אדומה למרות שהפרה מזכירה את חטא העגל, זאת, מאחר שמדובר במעשה תשובה על החטא, וכדברי חז"ל: 'תבוא האם ותקנח צואת בנה'[5].

[1] ראה הגדרת קטגור בר"ח ראש השנה כו, א. והגדרת סנגור ברש"י חגיגה יג, ב. ד"ה 'קטגור יעשה סנגור'.

[2] ר"ה כו, א.

[3] ספרא ט, ב.

[4] שקלים א, א. וראה מדרש רבה פקודי.

[5] תנחומא חוקת אות ח.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש