איש הר הבית


איש הר הבית: הממונה על השומרים בהר הבית[1].

איש הר-הבית* היה ממונה על כל המשמרות, ומפקח על השומרים בעשרים וארבעה מקומות השמירה שבמקדש. מתפקידו לחזר על כל משמר ומשמר של הכהנים והלויים, זאת, לוודא שמצות שמירת המקדש נעשית כהלכתה[2].

מתפקידיו: איש הר הבית היה הולך עם קבוצת כהנים, כשנושאי אבוקות הולכים לפניו[3]. כל משמר היה עומד לכבודו ואומר לו: 'איש הר הבית שלום עליך!' כך ידע שהשומרים שומרים על עירנותם. במידה שלא היה השומר אומר 'שלום עליך' כנ"ל ניכר שהשומר ישן ונענש[4].

יש אומרים, שלא היה מחזר אלא אחר משמר הלווים[5].

סמכותו: רשות היתה לאיש הר הבית להלקות את השומר הישן ואף לשרוף את בגדיו[6].

מקול הרעש וההמולה היו יודעים בירושלים שהשומר ישן על משמרו7.


איש הר הבית – במילוי תפקידו

רשות היתה לאיש הר הבית להלקות את שומר המקדש שנרדם, ואף לשרוף את בגדיו. בציור נראה איש הר הבית, מלקה בן לוי שנרדם על משמרתו.

[1] רמב"ם פירוש המשניות בשקלים ה, א. והוא הנקרא בן בבי הממונה על הפקיע*, על שם 'איש הר הבית' הראשון.

[2] מידות א, ב. תמיד א. רמב"ם בית הבחירה ח, י. ברטנורא שקלים שם.

[3] מידות א, ב. ובתפא"י מסביר שם שהאבוקות היו קבועות כל אבוקה במקום השמירה, ובכך נראו פניו.

[4] יש המפרשים, שאיש הר הבית, הוא שהיה אומר לשומר 'שלום עליך', ואם לא היה מחזיר תשובה היה נענש.

[5] רמב"ם הלכות כלי מקדש ז, ד. אולם בהלכות בית הבחירה ח, י. כתב שממונה על כל המשמרות, משמע שגם על הכהנים וכן כתב הרמב"ם בפירוש המשנה בשקלים ה, א. ובתיו"ט מידות א, ד. כתב שרק על הלויים וכן משמע במשנה למלך הלכות בית הבחירה שם, וכן משמע בשלטי גיבורים פרק ל"ו.

[6] משנה במידות שם, ובתפא"י שם אות יט כתב שהכוונה לכסותו העליון.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש