איתמר


איתמר: אחד משני בני אהרן הכהנים שנותרו לאחר מות נדב ואביהוא.

איתמר ואלעזר*, שני בני אהרן הכהן, נותרו לאהרן לאחר מות נדב ואביהוא* בימי המילואים. עם מות אהרן הכהן נבחר אלעזר כממשיך דרכו של אביו במשרת הכהונה גדולה, ואילו אחיו איתמר נבחר כממונה במשכן על משא בני גרשון ובני מררי[1]. יש אומרים, כי איתמר היה גם גזבר האחראי על הכסף והנחושת, וכן על מקצת הזהב לצורך עשיית המשכן[2]. כמו כן, עזר איתמר למשה בניהול הוצאות והכנסות המשכן[3]. לאחר מות אלעזר הכהן הגדול, נתמנה איתמר לכהן גדול תחת אלעזר אחיו[4].

כהנים גדולים ממשפחת איתמר: תחילה נמסרה הכהונה הגדולה למשפחת אלעזר, כמובטח לפינחס*: 'והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם'[5]. עם זאת, לאחר תקופה מסויימת עברה הכהונה ממשפחת אלעזר למשפחת איתמר, זאת, במהלך כשבעים ושתים שנה: מתקופת עלי* ועד תקופת אביתר[6]. מדברי המדרש עולה, שהעברת הכהונה הגדולה נעשתה, עקב אחריותו של פינחס הכהן הגדול מזרע אלעזר למאורעות קשים שאירעו בימיו, שכן, לא טיפל באופן נאות בנדרו של יפתח. גם לא הוכיח את העם במלחמה שהתפתחה בין בני אפרים ליפתח, שם נהרגו רבבות מישראל. כראש הסנהדרין היה פנחס אחראי למצב הרוחני הירוד שהתפתח בעם, והביא למאורע נוסף שהתרחש סביב פילגש בגבעה, ובו נהרגו שבעים ושנים אלף מישראל[7]. לאחר שבעים ושתים שנה חזרה הכהונה למשפחת אלעזר. הפעם הוטלה האשמה על בני עלי אשר ביזו את הקדשים במשכן שילה, לפיכך, חזרה הכהונה הגדולה לבעליה[8].

מן המדרש

איתמר עוזרו של משה בבנין המשכן

'אף על פי שהיה משה הצדיק נאמן על פי הגבורה, דכתיב: בכל ביתי נאמן הוא, היה קורא לאחרים ומחשב על ידיהם, שנאמר: ביד איתמר בן אהרן הכהן'[12].

המשמרות: משה חילק את משפחות הכהונה לשמונה משמרות: ארבע מאלעזר וארבע מאיתמר, וכך היה סדר המשמרות עד שמואל* הנביא. בימי שמואל, לקראת בנין הבית בירושלים, חילקו דוד* המלך ושמואל הרמתי את הכהונה לעשרים וארבע משמרות בבית המקדש[9], ככתוב: 'ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר, ולבני איתמר לבית אבותם - שמונה'.

מעמדו: כאמור, שימש איתמר בימי משה בתפקידים שונים במשכן, ולאחר מות אלעזר שימש גם ככהן גדול. עוד מובא במדרש, שאיתמר נתמנה על ידי משה לממונה על תרומת הלשכה*[10]. כן יש מן הראשונים שכתב, שכיוון שנמשח איתמר בשמן המשחה* בימי המילואים, היה מעמדו במשכן כמשוח מלחמה כל ימיו[11].


איתמר הממונה על מעשה המשכן

בציור נראה איתמר בן אהרן הכהן, כשהוא מפקח על הקמת המשכן וכליו בעת החניה במדבר.

[1] רש"י שמות לח, כא. רש"י במדבר ד, טז. לקח טוב שמות לח.

[2] רמב"ן שמות לח, כא.

[3] תנחומא סימן ה. ילקוט שמעוני שמות לח, כא. ילקוט משלי רמז תתקסב.

[4] פסיקתא דרב כהנא כז, קלד.

[5] במדבר כה, יג.

[6] ראה אליהו רבה יב. ובילקוט שמעוני שופטים רמז סח הגירסא 'ארבעים ושתים שנה', וראה ערך 'עלי'. מבני איתמר שימשו שלשה כהנים גדולים בלבד בנוסף לאיתמר: עלי הכהן, אחימלך ואביתר בנו: עיין רד"ק דברי הימים א ה, כז.

[7] באליהו רבה שם, וכן בילקוט שמעוני שם, מוטלת האשמה על הסנהדרין בראשותו של פנחס, שהיה להם לסבב בעיירות ישראל ללמד את העם ולהוכיחם ולא עשו כן. חז"ל תולים את האשמה לנפילת אלפים ורבבות מישראל בהזנחה בעבודת הסנהדרין וכן פנחס, מסיבה זו הועברה הכהונה הגדולה למשפחת איתמר.

[8] ילקוט שמעוני שופטים סח. וכן ברש"י שמואל א ב, ל.

[9] תענית כז, א. וכך הובא ברמב"ם כלי מקדש ד, ג. ועיין שם בגמרא שלש דעות בענין חלוקת המשמרות במהלך הדורות, עיין שם. וכן עיין ערך משמרות הכהונה.

[10] מדרש הגדול שמות לח, כא.

[11] רמב"ן ויקרא י, ו.

[12] תנחומא סימן ה.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש