אברי הבהמה


אברי הבהמה: מנין אברי הבהמה לצורך ניתוחם והעלאתם על גבי המזבח.

נאמר בתורה: 'והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה... וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים... אשר על המזבח'[1]. מצות הקרבת הקרבן כוללת ניתוח הבהמה לחלקיה על פי חלקי גופה השונים[2]. כן נקבע במקדש סדר בהולכת איברי העולה והחטאת בידי הכהנים אל ראש המזבח – כל בהמה כענינה ועל פי גודלה[3]. בהתאם לכך יבוארו להלן חלקי הבהמה באופן כללי, ובאשר לפרטים ראה על ערך במקומו.

האברים לפרטיהם: האברים שיידונו להלן קשורים לעבודת ההקרבה במקדש[4].

סדר הערכים (לפי א"ב): ביצים, גרה, דופן, חזה, טחול, ידיים, יותרת הכבד, כבד, כרס, כרעיים, לב, עוקץ, ערכוב, פדר, קיבה, קנה, קרביים, ראש, רגל, ריאה, שדרה.אברי הבהמה וחלוקתם לצורך העלאתם על גבי המזבח. הציור באדיבות הרב ישראל מאיר לוינגר (מאור למסכת חולין). אברי

[1] ויקרא א, ו-ח.

[2] יומא כה, א, רמב"ם הלכות מעה"ק ו, א, יומא סז, א, רמב"ם שם ז, ב.

[3] ראה ערך 'ניתוח'.

[4] בהלכות טרפות מצינו פירוט רב יותר של חלקי הבהמה.האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש