מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

*בגד מנוגע: בגד שנראה בו נגע, קביעת טומאתו וסדר טהרתו.

נאמר בתורה: 'והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים... או בעור או בכל מלאכת עור, והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד... וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעת...

*בגדי הלויים ושאר משרתי ה': נזכר בתנ"ך בגד מיוחד עשוי מפשתן אותו היו לובשים הלויים ושאר המשרתים במקדש[1].

בכמה מקומות בתנ"ך מצינו, שהלויים לבשו בגדים מיוחדים במהלך שירותם במקדש, וכגון: 'ודוד מכורבל במעיל בוץ וכל הלוי...

*בגדי זהב: ארבעה בגדים המיוחדים לכהן-גדול* ובארבעתם משולב זהב.

בתורה נימנו הבגדים של הכהן הגדול, וביניהם ארבעת בגדי הזהב, ככתוב: 'ואלה הבגדים אשר יעשו: חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט…'[1]. עוד נאמר: 'ועשה להם...

*בגדי כהונה: בגדים מיוחדים לכהנים לצורך עבודתם במקדש.

נאמר בתורה: 'ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת... ואלה הבגדים אשר יעשו: חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט. ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי'[...

*בגדי כהן הדיוט: בגדים מיוחדים לעבודת הכהונה במקדש.

נאמר בתורה: 'ולבני אהרון תעשה כתנת, ועשית להם אבנטים, ומגבעות… ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערווה'[1]. נמצאנו למדים שלכהן הדיוט יש ארבעה בגדים: כתונת*, אבנט*, מגבעת*...

*בגדי לבן: בגדי פשתן לבן, שהיה כהן גדול לובש בעבודות המיוחדות ליום הכיפורים.

נאמר בתורה בענין סדר העבודה של יום הכיפורים: 'כתנת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנט בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף'[1]. נמצאנו למדי...

*בדי הארון: שני מוטות מעצי שיטים מצופים זהב המשמשים לנשיאת ארון-הברית*[1].

בדי הארון היו מונחים בארבע טבעות מצידי הארון לרוחבו, כלומר, בצד הקצר של הארון[2]. חל איסור מן התורה להסיר את בדי הארון מן הטבעות, והמסיר אחד...

*בדים: מוטות עץ מצופים זהב אשר שימשו לנשיאת כלי המשכן בעת מסעות ישראל במדבר.

לנשיאת כלי המשכן במדבר נקבעו בתורה בדים לכלים השונים: לארון-הברית*[1], לשלחן-לחם-הפנים*[2], למזבח-הקטורת*[3], ולמזבח-העולה*[4]. המוטות נקבע...

*בדק הבית: בנין המקדש, בדיקת הליקויים במבנה במקרה שנבעו בו סדקים, ותיקונם הרי הם בכלל 'בדק הבית'[1].

בנין ההיכל, המזבח, העזרות והלשכות, וכך, שיפוץ הבית ותיקונו הרי הן בכלל 'בדק הבית'[2]. בדיקת מבנה המקדש למקרה שנבעו...

*בהונות: אגודל היד ואגודל הרגל, הנזכרים בתורה בענין חינוך אהרן ובניו לכהונה, וכן לענין טהרת המצורע*.

בוהן יד ורגל נזכרו בתורה בענין חינוך אהרון ובניו לעבודת הכהונה במשכן ובמקדש ככהנים לדורות. משה נצטוה להזות מדם איל...

*בהמה: שם כללי לקרבנות המובאים מן הבקר ומן הצאן.

נאמר בתורה: 'אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם'[1]. כל הקרבנות המובאים למקדש, אינם באים אלא משני מינים: בהמה ועוף*. הבהמה היא שם הכו...

*בונים בחול: כלל הלכתי הנוגע לבנין מבנים וכתלים במקדש, ובהקשר לשכר הפועלים המופקדים על ביצוע המלאכה.

בניית בנינים במקדש ושיטת החישוב: כשבונים לשכה במקדש, או כשעורכים את בדק הבית* ומתקנים את כתליו מזמן לזמן, קונים את...

*בועל נדה: אדם הבא על אשה בנידתה עובר על איסור כרת וחייב מלקות[1]. כן חלים עליו דינים שונים כנידה עצמה.

נאמר בתורה בענין הבא על אשה בנידתה: 'ואם שכב ישכב איש אותה [עם הנידה] ותהי נדתה עליו, וטמא שבעת ימים, וכל המשכב...

*בור הגוּלה: בור קבוע של מים במקדש. סביב הבור הוקמה לשכה עבור מערכת אספקת המים ומשם היו מספקים מים לכל העזרה*[1].

בור הגולה נחפר במקדש בימי בית שני* בצפון העזרה[2], זאת, כתחליף לים שעשה שלמה*. הבור נחפר כמאגר מים לאס...

בורית כרשינה: חומר המופק מן הצומח[1] אשר נועד להשביח את הציפורן*.

שני סוגי סממנים מונים חכמים[2] ברשימת סממני הקטורת. סוג אחד: סממנים נותני ריח שהם גוף מעשה הקטורת*. סוג שני: סממנים נלוים להשבחת ריח הסממנים או לנקיונ...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il