מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

גביני כרוז: הממונה על הכרזת זמני העבודה במקדש.

תפקידו: עבודת הקרבנות קשורה ללוח זמנים מדוקדק במקדש, כגון, זמן תמיד של שחר*, שהיה ב'האיר המזרח'*. כך גם הקרבת תמיד של בין הערביים* נקבעה בזמנים מדוייקים מחצות היום והלאה...

גביעים: אחד משלושת עיטורי המנורה העשויה זהב.

נאמר בתורה: 'ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה… גביעיה כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו'[1]. למנורה ארבעים ושנים עיטורים והם: גביעים, כפתורים ופרחים. קישוטים אלו הם חובה במנו...

גבעון: המשכן האחרון מארבעת המשכנים שהתקיימו בארץ ישראל בטרם נבנה המקדש בירושלים.

המשכן נדד בארץ ישראל בארבעה מקומות, גבעון נמנית כתחנה הרביעית והאחרונה במסעות המשכן בארץ. ואמרו חכמים, שכל המקומות שהוקם בהם המשכן היו...

גג ההיכל: גג ההיכל בהלכה ובאגדה.

גג ההיכל מהווה נושא לדיון ב'ראשונים' באשר לצורתו. מצינו דעות שונות באשר למבנה הגג, המורכב מפרטים שונים בחלקו העליון של המקדש. הגג כולל מעקה* שהקיף את ההיכל סביב - כנזכר במסכת מדות. כן...

גגין ועליות: מעמדם ההלכתי של הגגות והעליות במקדש ובירושלים.

העליות של ההיכל* ושל קדש הקדשים* נתקדשו[1], כמתואר בציוויו של דוד* המלך לשלמה* בנו, המצווה אותו על בנין המקדש, שנאמר: 'ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת...

גוי במקדש: דיני הגוי, קרבנותיו, נדרי הקדש שנדר, וכניסתו למקדש.

נאמר בתורה: 'איש איש... אשר יקריב את קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' לעולה'[1]. מייתור המילים 'איש איש', למדו חז"ל, שכפילות זו ענינה לומר, שה...

גורל: הטלת גורל על שני שעירי יום הכיפורים, מי מהם עולה כקרבן לה', ומי נשלח לעזאזל.

הקרבת הקרבנות ביום הכיפורים כוללת בתוכה מצוה לקחת שני שעירים הדומים בצורתם, בגובהם ומחירם, ולהטיל עליהם גורל[1], ככתוב: 'ונתן אהרון ע...

גזבר: אדם שנתמנה לתפקיד במקדש בתחום הניהול המעשי: כספים, אוצרות יין ושמן, וצדדים מקצועיים אחרים.

נאמר בתורה: 'ויאמר ה' אל אהרן אתה ובניך... תשאו את עון המקדש... וגם את אחיך מטה לוי... הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך'[1],...

גזוזטרא: יציע בולט מן הקיר בעזרת נשים העשוי לצפות משם על העזרה.

המושג 'גזוזטרא' במקדש נוגע לתחומים שונים, כגון, יציעים שהוכנו בעזרת נשים* עבור בנות ישראל, כדי שיוכלו לצפות משם על הנעשה ברחבת עזרת נשים למטה במעמדים שו...

גזל הגר: הגוזל את כספו של גר, ומת הגר בלא יורשים, ישיב הגזלן את הכסף הגזול לכהני המשמר.

אחת מעשרים וארבע מתנות כהונה שקבעה התורה לתת לכהנים, ונכרתה עליה ברית לאהרן הכהן, היא גזל הגר. וכתבו הראשונים, שיש מן המתנות שזו...

גזל השבט: הנמנע מלתת מתנות כהונה ומעשרות לבני שבט לוי הרי הוא בגדר גזל השבט

המושג 'גזל השבט' מובא בתלמוד הירושלמי. מושג זה קשור למתנות הכהונה והלויה, וענינו, איסור על אדם מישראל לגזול את המתנות שקבע הקב"ה לתת לכהנים...

גזל וגניבה בהקדש: לגזל וגניבה דינים מיוחדים בהקשר לקרבנות ולהקדשות.

נאמר בתורה: 'אדם כי יקריב מכם קרבן לה'.... אם עולה קרבנו מן הבקר... זכר תמים יקריבנו'[1] ולמדו חז"ל מפסוקים אלו, שיש להקריב קרבן נקי מגזל. זה מה שנא...

גיגיות של זהב: קערות זהב גדולות, שהוכנו לצרכים שונים במקדש.

בחג הסוכות השתמשו בגיגות אלו לשמירת הערבות לבל יתייבשו ויכמשו. בערב שבת של שביעי של ערבה* היו ממלאים בהן מים ושמים בהן ערבות עבור הקהל[1]. עיין ערך 'ערבה:...

גיד הנשה: איסור אכילת גיד הנשה של בהמת הקרבן ונטילתו בטרם הקרבה על גבי המזבח.

גיד הנשה שעל כף הירך, אסור באכילה, שנאמר: 'על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך... כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה'[1]. מכאן...

גידולי הקדש: דבר שנתהווה והתפתח מצמחים או בעלי חיים שהוקדשו.

אדם שהקדיש אילן כשהוא טעון פירות, דבר פשוט הוא שהאילן ופירותיו הקדש[1]. מאידך, אדם שהקדיש אילן ללא פירות, ולאחר שהקדיש גדלו וצמחו פירות האילן, שאלה היא, הא...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il