מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

דביר: שמו של קדש הקדשים ושם המחיצה המפסקת בין ההיכל לקדש הקדשים.

המושג 'דביר' משתמע בשני מובנים: א. קדש הקדשים. ב. המחיצה המבדילה בין הקודש לקדש הקדשים. בתקופת המשכן שימשה הפרוכת* כמחיצה המבדלת בין הקדש לקדש הקדשים*[...

דבש: דבר מאכל מתוק שנאסר להעלותו כקרבן על מזבח הזהב או על מזבח הקטורת.

נאמר בתורה: 'כי כל שאור[1] וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'[2]'. מכאן למדו חז"ל, שאסור להקריב דבש, עם קרבן העולה על המזבח החיצון, ועם הקטורת העולה...

דוד: דוד מלך ישראל מייסד המקדש הראשון בירושלים.

מבין מלכי ישראל בולטת דמותו של דוד המלך, אשר נתן את נפשו על המקדש, והוא אשר הניח את היסוד למקדש בירושלים. אחר כארבע מאות שנה מאז נכנסו ישראל ארצה, היה דוד  הראשון שניגש...

דוכן: שלש מעלות אבן, עליהן עמדו הלויים המשוררים בשיר, בסיום עבודת התמיד.

ה'דוכן' עניינו, מערכת מדריגות שנבנתה בעזרת כהנים*, עליה עמדו הלויים בעת ששרו שיר של יום* על קרבן התמיד*, ובעת השירה וההלל* ברגלים. המקור לדוכן...

דושנה של יריחו: חלקת אדמה דשנה ביריחו שניתנה זמנית לבני יתרו עד יום מסירתה לשבט בנימין.

בעת חלוקת הארץ לשבטים בתקופת יהושע בן נון, נתן יהושע לשבט בנימין את חלקו, ובכלל זה חלק מאדמת יריחו[1]. יהושע הניח בתחום זה חלקה...

דיוק במידות: חובת הדיוק בעשיית כלי המקדש כמידתם, ובנין הבית כמידתו - האם הדיוק מעכב?

בענין המשכן והכלים, מצינו בתורה שנקבעו מידות לכלי המקדש השונים, כגון, ארון הברית*, שנאמר בו: 'ועשו ארון עצי שטים: אמתים וחצי ארכו,...

דיחוי: בהמה שהוקדשה לקרבן, וכן דם או אברי קרבן הראוים להעלותם למזבח - אימתי נידחים מהקרבה?

דבר הראוי למזבח ונדחה מלהעלותו כקרבן, אפילו לזמן קצר, אף על פי שחלפה לה הסיבה שבעטיה נדחה הקרבן מלהקרב, הרי שקרבן זה הוא דחוי...

דישון המזבח החיצון: הוצאת האפר המצטבר על גבי המזבח החיצון אל מחוץ לירושלים.

נאמר בתורה: 'צו את אהרן... זאת תורת העלה... ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו, והרים את הדשן... ושמו אצל המזבח. ופשט את בגדיו ולבש בגד...

דישון מזבח הפנימי: איסוף אפר הקטורת ממזבח הקטורת* והנחתו בבית הדשן.

המשנה מתארת את סדר הדברים וההכנות להקטרת הקטורת מדי יום על מזבח הזהב, וכלשון המשנה: 'מי שזכה בדישון מזבח הפנימי והמנורה, היו מקדימין [להכנס להיכל ול...

דם חטאת: דם חטאת הנועד להזאה, קדושתו וההלכות האמורות בו.

סדרת קרבנות החטאת נתייחדה בהלכות דם הקרבן, ככתוב: 'זאת תורת החטאת: במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת... הכהן המחטא אתה יאכלנה. במקום קדוש תאכל, בחצר אהל מועד......

דם קדשים: דם קרבנות וגדריו המיוחדים בהלכה.

בשלשה דברים נתייחד דם קרבנות שהוקדשו למזבח ביחס לדם בהמת חולין: האחד - בענין טומאה וטהרה: דם קדשים 'טהור לעולם', שלא כדם בהמת חולין, שדינו כשאר משקים, שהדם מקבל טומאה ומכשיר...

דמים עליונים ותחתונים: יש מן הקרבנות שדמם ניתן בחלקו העליון של המזבח ויש מהם שניתן בחלקו התחתון.

במצות הזאת דם הקרבנות על מזבח העולה, נקבע לכל קרבן מקום מיוחד לזריקת הדם על המזבח, הכל בהתאם לסוג הקרבן. רוב הקרבנות דמ...

דפנות: כינוי לצלעות, המשמשות בבהמה כדופן חיצונית מימין ומשמאל לאיברים הפנימיים.

בתורה נקבע עיקרון שיש לנתח את קרבן העולה לנתחים, ככתוב: 'וניתח אותה לנתחיה', וכך מובא הדבר להלכה[1]. חכמים הגדירו את הנתחים השונים, ובינ...

דרך רחוקה: אדם שהיה בדרכו להקריב קרבן פסח, והתברר בערב פסח שהוא 'בדרך רחוקה' ולא יוכל להגיע לזמן הקרבת הקרבן לירושלים ולעזרה, אינו מקריב פסח ראשון, אך מצוה עליו להקריב פסח שני. עיין ערך 'פסח שני'.

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il