מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

האיר פני כל המזרח: הזמן הקבוע להתחלת הקרבת תמיד של שחר.

נאמר בתורה בענין הקרבת התמיד: 'כבשים בני שנה תמימים שנים ליום עולה תמיד'[1], כן נאמר: 'ביום זבחכם'[2], מכאן ששחיטת התמיד נעשית ביום ופסולה בלילה[3]. במקדש נקטו...

הגשה: הגשת הכלי ובו מנחה אל קרן המזבח, היא אחת מעבודות הכהונה בהקרבת המנחות.

מבוא: סדר הקרבת המנחות הנזכרות בתורה, כולל את החובה להביא אותן אל קיר המזבח, ככתוב: "והבאת את המנחה... והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח"[1]....

הדחה: שטיפה וניקוי חלקי הקרבן במים בטרם הקטרתם על גבי המזבח.

נאמר בתורה: "וקרבו וכרעיו ירחץ במים"[1], מכאן למדו חז"ל שלאחר הפשט* וניתוח* הקרבן, בטרם יעלו איברי הקרבן למזבח, יש להדיח את האיברים. שני מקומות היו מיועדים...

הדלקת הנרות: הדלקת נרות במנורה שבהיכל.

הדלקת נרות המערכה[1] היא מצוה אחת מתרי"ג מצוות התורה, ככתוב: "בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה"[2], ופסוק זה הוא אחד המקורות להלכות הד...

הוגרס בן לוי: הממונה על השיר במקדש.

תפקידו: חמשה עשר ממונים היו בבית המקדש, מתוכם היה הוגרס בן לוי ממונה על השיר[1]. בתוספתא נאמר, שהיה ממונה "על הדוכן", כלומר, על המשוררים שעומדים על הדוכן לשיר בפה[2]. מבואר בפרשנים...

הולכה: הבאת הדם ממקום השחיטה אל קיר המזבח.

נאמר בתורה: "והקריבו בני אהרן הכהנים"[1]. הקרבה זו עניינה, השלב, בו מקרב הכהן את הדם ממקום השחיטה אל מקום הזריקה, ומכאן המושג 'הולכה'. ה'הולכה' היא אחת מארבע העבודות המתקיימ...

הולכת איברים: הבאת איברי העולה המנותחים ממקום השחיטה אל כבש המזבח.

בענין הקרבת קרבן עולה מן הצאן*, נאמר בתורה פסוק ובו שלבים שונים בהקרבה: "ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה', וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו... ונתח א...

הולכת המנחה: אחת מארבע עבודות ההקרבה הנעשית במנחה.

המנחה דומה לזבח בעבודת ה'הולכה', שכן, הוקשו המנחות לזבחים, להצריך בעת הבאת המנחה ארבע עבודות הנוהגות בכל קרבן, שנאמר במנחה: "קודש קדשים היא - כחטאת וכאשם"[1]. כמו כן...

הולכת הקטורת: הבאת הקטורת והגחלים להיכל לקיום מצות הקטרת הקטורת.

בענין הקטרת הקטורת של יום הכיפורים, נאמר בתורה: "ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני ה', ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת"[1]. בפסוק זה נזכ...

הולכת עצים למזבח: הבאת עצים מלשכת העצים* אל מערכות האש שעל מזבח העולה*.

שני שלבים בהעלאת עצים למזבח: בהכנת מערכות האש על גבי המזבח, קיימים שני שלבים: שלב אחד: הבאת עצים מדיר העצים למזבח להכנת מערכות האש השונות שעל גב...

הורדוס: מלך - בחסות רומא - בימי בית שני, ומחדש בית המקדש השני.

שמו של הורדוס המלך, אשר משל בארץ בימי בית שני, נקשר לבית המקדש. שכן, זכה לחדש את בית המקדש השני ולהעמידו כבית מפואר ואדיר מימדים. למרות ההסתייגות של החכמ...

הזאות יום הכיפורים: הזאות מיוחדות שנעשו בדם הפר ובדם השעיר בעבודת יום הכיפורים.

נתייחדו הזאות הדם של עבודת יום הכיפורים*, משאר הזאות הדם שבמקדש. הזאת הדם של כל הקרבנות מתקיימת על קרנות המזבח או קיר המזבח בעזרה. לא כן...

הזאת דם חטאות הפנימיות*: הזאת הדם של חטאות הפנימיות מיוחדת בכך, שהיא נעשית בתוך ההיכל*.

אחת ה'חטאות הפנימיות' היא 'פר העלם דבר של ציבור'*, אשר דמו מובא פנימה אל ההיכל ואל קודש הקדשים*. ונאמר בתורה בענין הזאת דם זו, ל...

הטבת הנרות: מצות הכנת הנרות והשמן במנורה שבמקדש לקראת הדלקתם.

נאמר בתורה: "והקטיר עליו אהרן קטורת סמים בבקר בבקר, בהטיבו את הנרות יקטירנה, ובהעלות אהרון את הנרות בין הערביים יקטירנה"[1]. מדובר בפסוק על הטבת הנרות בבק...

היכל: אגף פנימי במקדש סמוך לקדש הקדשים* בו עמדו כלי הזהב לעבודת התמיד.

בספר מלכים מתואר 'הבית הראשון'* שנבנה על ידי שלמה בלשון זו: "וארבעים באמה היה הבית - הוא ההיכל לפני"[1], בכך מתואר ה'היכל' כמבנה מרכזי במקדש. בהי...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il