מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

זב: אדם חולה ויוצא ממנו ריר מאבר המילה, מטמא אחרים ואסור בכניסה למקדש.

נאמר בתורה: "איש איש, כי יהיה זב מבשרו, זובו - טמא הוא. וזאת תהיה טומאתו בזובו... כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא......

זבה: אשה שראתה דם 'בלא עת נידתה', ולה דינים מיוחדים בטומאה ובטהרה ובכניסה למקדש.

הלכות מיוחדות נקבעו בתורה לאשה נידה, כלומר, אשה הרואה דם בעת המחזור החדשי שלה. הלכות אלו נאמרו הן באשר לקשר שלה עם בעלה, והן באשר לכניס...

זבחי שלמי ציבור: קרבן כבשים הבא בחג השבועות - יחד עם קרבן שתי הלחם*.

נאמר בתורה: "ועשיתם... שני כבשים בני שנה לזבח שלמים. והניף הכהן אותם על לחם הבכורים... וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש"[1]. בחג השבועות מביאים את קרב...

'זה אלי ואנוהו': מצוה להוסיף הדר ותפארת, למקדש לכלים ולעבודה.

כלל הוא בהלכה: "התנאה לפניו במצוות", וכדברי חז"ל: "עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה... ובשיראים נאים"[1]. מקור הלכה זו בש...

זונה: אשה האסורה להנשא לכהן מפני קדושת הכהונה.

התורה ריבתה מצוות ואיסורים לכהנים עקב היותם משרתי ה'. בין האיסורים שאסרה התורה על הכהן הוא, שלא ישא אשה שאינה לכבוד הכהונה, כגון זונה. איסור זה נוגע לכהנים המקריבים קרבן...

זכר לחורבן: תקנות שתיקנו חכמים כדי להזכיר לעם את חרבן ירושלים והמקדש.

אמרו חכמים: "כשחרב הבית בשניה, רבו פרושין בישראל, שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להן רבי יהושע, אמר להן: בני! מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין א...

זכר למקדש: תקנות שתקנו חכמים לשמירת זכרון המצוות המתקיימות במקדש, ובאו לחזק את הציפייה והדרישה לבניינו.

חכמי ישראל תיקנו תקנות וקבעו מנהגים בתקופה שלאחר החורבן, כדי לשמר את המצוות שבמקדש לבל ישתכחו, ולהעמיק בעם את זכ...

זקן: אדם בא בימים ואינו יכול למלא את תפקידו ככהן, וכן בעל חיים בוגר בשנים לענין קרבן.

המושג 'זקן' טעון הגדרה, שכן, מצינו הלכות הנוגעות לעבודת המקדש, שם נזכר המושג 'זקן' לענין הלכה. מתברר, שיש הגדרות אחדות למושג 'זקן'...

זָר: אדם מישראל שאינו מזרע אהרן – הגדרת מעמדו באשר לעבודה ואכילת קדשים במקדש.

נאמר בתורה: "ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח"[1], כלומר, אהרן ובניו הם העובדים לפני ה' במקדש, ואמרו חכמים: "'כל דבר המזבח' -...

זֵר: עיטור זהב העשוי כמין כתר סביב הכלים שבהיכל.

נאמר בתורה: "ועשית עליו [על ארון הברית] זֵר זהב סביב"[1]. עוד נאמר: "ועשית שלחן עצי שטים... ועשית לו זר זהב סביב"[2]. כן נאמר בענין המזבח: "ועשית לו [למזבח הקטורת] זֵר...

זרובבל: בונה הבית השני - מצאצאי בית דוד ומאנשי כנסת הגדולה.

זרובבל בן שאלתיאל[1], פחת יהודה[2], מצאצאי יהויכין, ומזרע בית דוד, היה מראשוני העולים מבבל לארץ ישראל ומנהיגם. עליה זו באה לאחר הכרזת כורש מלך פרס, ובה הוא...

זרוע לחיים וקיבה: מצות עשה לתת לכהן שלשה אברים אלו מבהמה שנשחטה – והיא אחת ממתנות הכהונה*.

מצות עשה על אדם מישראל השוחט בהמה, לתת שלשה אברים – זרוע לחיים וקיבה - מבהמה שנשחטה כמתנה לכהן, שנאמר: "וזה יהיה משפט הכהנים...

זריקה: זריקת דם הקרבנות על המזבח, היא העבודה האחרונה מבין ארבע עבודות הדם שעושה הכהן בכל קרבן.

הזריקה וגידרה: נאמר בתורה במקומות רבים, שדם הקרבן מצוה לזורקו על המזבח[1]. זו היא האחרונה מארבע העבודות המעכבות את הכפרה,...

זרת: מידה במקדש למדידת החושן וקרנות המזבח.

שיעור אורכו ורוחבו של החושן: נאמר בתורה, שאורכו ורוחבו של החושן הוא זרת, ככתוב: "ועשית חושן משפט מעשה חושב... רבוע יהיה... זרת ארכו וזרת רחבו"[1]. האריג הנעשה עבור החושן, נא...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il