מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

חבורה: חבורת אנשים שנימנו יחד בבית אחד לקיום מצות אכילת קרבן הפסח.

נאמר בתורה בענין שחיטת קרבן פסח ואכילתו בחבורה: "ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. ואם ימעט הבית מהיות משה [שהכבש גדול ומספר בני הבית מועטים] ולקח...

חגי זכריה ומלאכי: שלושת הנביאים שעלו עם ישראל מגלות בבל, ואשר ליוו את הקמת הבית השני.

שלשת הנביאים האחרונים, אשר נבואותיהם חותמים את ספרי הנבואה הם חגי זכריה ומלאכי. שלשתם נטלו חלק בבניין בית המקדש בראשית ימי הבית הש...

חגיגה: קרבן שלמים הקרב בשעת הרגל, על ידי כל איש מישראל, בעלותו להיראות בבית המקדש.

נאמר בתורה: "שלש רגלים תחוג לי בשנה"[1], וכן נאמר "וחגותם אותו חג לה'"[2], ולמדו חכמים שלשון 'חג' שנאמר בפסוק משמעו זביחה של קרבנות[3...

חגיגת ארבעה עשר: קרבן שלמים הקרב יחד עם קרבן פסח ביום ארבעה עשר בניסן.

נאמר בתורה: "וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר"[1]. ודרשו חכמים בספרי[2]: "והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים! אם כן למה נאמר – 'צאן ובקר'? 'צאן'...

חדש: איסור אכילה וקצירה של תבואה חדשה קודם הקרבת העומר, ואיסור הקרבה מן החדש קודם להקרבת שתי הלחם בחג השבועות.

אסור לאכול מתבואה חדשה, של כל אחד מחמשת מיני דגן קודם שיקרב העומר בששה עשר בניסן[1], שנאמר בפרשת הקרבת הע...

חוט הסיקרא: חוט אדום הנתון בחצי גובה המזבח ומקיפו סביב.

חוט הסיקרא, הוא קו אדום, אשר היה 'חוגר' את המזבח כחגורה באמצעו. 'חוט' זה נועד להיות סימן המבדיל בין מקום הדמים שצריכים להיזרק על גבי המזבח בחלקו העליון, לבין מק...

חולה: אדם שבריאות גופו נפגעה, לענין עבודה במקדש ועליה לרגל, וכן בהמה חולה לענין קרבן.

חכמינו ז"ל דנו בדין החולה, בכמה הלכות הנוגעות למקדש וקדשיו: באכילת קרבן הפסח – אין לשחוט את הפסח על אדם חולה, שאינו יכול לאכול כזי...

חולין בעזרה: איסור הכנסת חולין לעזרה, איסור שחיטה והקרבה, ואיסור הנאה מן הבהמה שנשחטה שם.

אסור לשחוט חולין בעזרה, בין בהמה בין חיה בין עוף, שאין שוחטים בעזרה אלא קדשי מזבח בלבד[1]. במקור האיסור נחלקו תנאים ואמוראים:...

חומות ירושלים: חומות המקיפות את תחום העיר המקודשת בקדושת ירושלים.

העיר ירושלים היתה "עיר רבתי עם"[1] - כלשון הנביא ירמיהו, ומן הערים הגדולות בעולם העתיק[2], וממילא חומותיה מקיפות שטח נרחב. חומה זו תוחמת את קדושתה של...

חומרי הבניין והכלים: החומרים השונים שנקבעו בתורה לצרכי הבנין והכלים.

בעת הציווי על בניין המקדש וכליו, נזכרים בתורה החומרים המשמשים לקיום המצווה[1], ככתוב: "וזאת התרומה אשר תקחו מאתם: זהב וכסף ונחשת. ותכלת וארגמן ותול...

חומת העזרה: החומה המקיפה את שטח החצר הסובבת את ההיכל והמזבח*.

חומת העזרה תוחמת את 'מחנה שכינה', והיא ממלאת את תפקיד הקלעים שהיו במשכן במדבר[1]. בתחומי החצר נמצאים המזבח והכיור, ובה מתקיימת עבודת הקרבנות, היינו, שחיטת...

חורבן המקדש: החורבן - עונש משמים שמטרתו להשיב את ישראל בתשובה ולבנות מקדש מתוקן.

הנבואה על חורבן המקדש נאמרה בתורה סמוך לבניית המשכן במדבר, ומיד עם קיום הציווי על ידי ישראל – "ועשו לי מקדש". כך הם דברי חז"ל במדרש[1]:...

חושן: בגד רבוע המונח על לבו של הכהן הגדול, ובו אבנים טובות, ועל ידו נשאלים ב'אורים ותומים'*.

מעשה החושן מתואר בתורה בחמישה עשר פסוקים ובהם פירוט דקדקני של חלקי החושן. עיקרו של החושן הוא בד רבוע ברוחב זרת, ומשובצות על...

חותמות: אישור בכתב מן הממונה במקדש על קניית נסכים* עבור הקרבן.

אנשים רבים הגיעו אל המקדש להקריב את קרבנותיהם - כל אדם וקרבנותיו, וכל קרבן והנסכים המיוחדים לו. נסכים אלו היו- סולת, יין ושמן בהתאם לקרבן המיוחד. לשם כך...

חזה: אחד מאיברי הבהמה, המוקרב על גבי המזבח ונמנה על נתחי קרבן העולה.

המושג 'חזה', נזכר בהקשר לקרבן העולה כאבר נפרד משאר נתחי הקרבן, כגון, בקרבן התמיד, שהיו מנתחים את הכבש לששה נתחים[1]. כך היה הסדר במקדש, שנצטוו הכהנ...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il