מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

טבול יום: טמא שטבל במקוה, הממתין לשקיעת השמש כדי להשלים את טהרתו.

אדם טמא מוגדר כ'ראשון לטומאה', אולם משעה שטבל במקוה, יצא מכלל טומאתו הראשונה, ומאחר שטרם נטהר לגמרי הרי הוא בגדר 'שני לטומאה', שדינו שונה בכמה פרטים....

טבילה: חובה להטהר במקוה, בטרם יכנס האדם למקדש, ובטרם יאכל בשר קדשים וטהרות.

נאמר בתורה בטהרתם של רבים מהטמאים, כי עליהם לרחוץ במים, וכגון מה שנאמר במצורע: "ורחץ את בשרו במים וטהר"[1]. ופירשו חכמים, כי רחיצה זו עניינה...

טבילות וקידושים של כהן גדול ביום הכיפורים: חמש טבילות טובל הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים, ומקדש עשרה קידושי ידים ורגלים עם כל טבילה.

נאמר במשנה בעניין עבודת כהן גדול ביום הכיפורים: "חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן...

טבלה של זהב: לוח זהב עליו כתובה פרשת סוטה.

נאמר בתורה בענין פרשת סוטה: "וכתב הכהן את כל האלות האלה בספר, ומחה אל מי המרים"[1]. הילני המלכה עשתה טבלה של זהב, ובה כתובה פרשת סוטה[2], כדי לאפשר לכהן להעתיק את לשון הפרשה...

טבלה של שיש: לוח שיש בגודל אמה על אמה, הקבוע בכמה מקומות ברצפת המקדש.

במקומות אחדים במשנה, מופיעים תיאורים לגבי טבלאות של שיש, המכסות את הנתון תחתיהן: בבית המוקד[1], בעזרה - ליד מזבח העולה בקרן המערבית דרומית[2], ובת...

טבעות: טבעות מתכת הקבועות ברצפת העזרה בהם נעזרים הכהנים בעת שחיטת הקרבנות.

בימי בית שני תיקן יוחנן כהן גדול, שיקבעו טבעות בקרקע בית המטבחיים*, כדי להעזר בהן בעת שחיטת הקרבן. בכך ביטל יוחנן כהן גדול את הנהוג עד ימיו,...

טהרת טמא מת: סדר הטהרה לאדם שנטמא בטומאת מת.

סדר הטהרה לאדם שנטמא למת, אמור בתורה, ככתוב: "אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל... יטמא שבעת ימים... ולקח אזוב וטבל במים... והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי... ור...

טהרת מצורע: תהליך טהרתו של המצורע לאחר שנרפא מצרעתו.

מצות עשה על המצורע להטהר מצרעתו. סדר הטהרה מתואר בראשונים: "כיצד מטהרין את המצורע? - מביא מזרק של חרס חדש... ונותן לתוכו רביעית מים חיים... ומביא שתי ציפורים דרור...

טהרת עולי רגלים: החיוב להטהר מכל טומאה ברגל, כדי לאכול את קרבנות החג בטהרה.

בעת שישראל עולים לירושלים לרגל, צריכים הם להכין את עצמם ולהיטהר לקראת כניסתם למקדש, לשם כך התקינו חכמים, מקוואות בדרכים, כדי שאנשים יטבלו כב...

טומאה בחיבורים: טומאת כלים, הבאה מכוח אדם המחובר באותה שעה לטומאה.

יש מיני טומאה שבהן קיימת הלכה, שאדם הנוגע בידו האחת בטומאה, ובעוד שהוא נוגע בטומאה, שולח האדם את ידו ונוגע בחפץ טהור, כגון בגדים, הלכה היא, שבגדים אל...

טומאה הותרה בציבור: כלל הלכתי במקדש קובע, שכאשר רוב הציבור טמאים, מקריבים קרבנות שיש להם זמן קבוע.

הקרבת קרבן בטומאה נאמרה בקשר לקרבן שיש לו זמן קבוע, כגון, קרבן תמיד*, קרבן מוסף*, קרבן פסח* וכד'. גם קרבן יחיד שזמנו...

טומאה רצוצה: טומאה מן המת שנמצאת תחת 'אהל' מצומצם בשטחו, ודינו שונה מטומאת אהל רגילה.

'טומאה רצוצה' שונה משאר הטומאות, בכך, שטומאת מת המטמאה באוהל, משהיא מגיעה לתקרה נעצרת על ידי התקרה, ואינה מטמאת את אדם העובר מעליה...

טומאות דרבנן: טומאות שאינן כתובות בתורה שבכתב ואינן נלמדות ממנה, אלא נקבעו על ידי חכמים.

חז"ל תקנו במהלך הדורות, הרחבה לדיני הטומאות שנאמרו בתורה, וקבעו טומאה לדברים שהתורה לא טימאה, או החמירו בדרגת הטומאה של דברים ה...

טומאת אהל: העברת טומאה מן המת אל אנשים וחפצים בסביבתו הנמצאים איתו תחת אותה קורת גג.

בטומאת המת החמירה התורה יותר משאר הטומאות, ובעוד שבדרך כלל הדבר המטמא, כגון נבלת בהמה, אין הנבלה מעבירה טומאה אלא למי שנוגע בה או מ...

טומאת אהלים: טומאת יריעת האוהל המאהילה על הטומאה.

נאמר בתורה בעניין טהרה מטומאת מת: "והזה על האוהל, ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם"[1], מכאן למדו חכמים שיריעת האוהל עצמה המאהילה על המת, אף על פי שלא נגעה הטומאה...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il