מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

כבוד הכהן הגדול: המצוה לכבד את הכהן הגדול וההלכות הנובעות ממצוה זו.

נאמר בתורה: "והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים"[1]. חכמים דייקו במילים - "והכהן הגדול מאחיו", ולמדו, שמצוה ע...

כבש המזבח: עליה משופעת, ללא מדרגות, בדרומו של המזבח, המשמשת לעליה למזבח ולירידה ממנו.

נאמר בתורה: "ולא תעלה במעלות על מזבחי"[1], מכאן למדו חז"ל: "עשה כבש למזבח"[2], כלומר, יש לעשות למזבח מעלה משופע המשמש לעליה לגג המ...

כבשים קטנים: שני כבשים שהיו יוצאים מהכבש המרכזי לכיוון היסוד והסובב.

מתואר בגמרא, כי פרט לכבש המרכזי שבו עולים למזבח, היו שני כבשים נוספים במזבח, המגיעים אל היסוד ואל הסובב, וכלשון הגמרא: "שני כבשים קטנים יוצאין מן ה...

כבשׂ: בין הקרבנות המובאים במקדש מן הצאן, נמנה הכבש, ממין זכר או נקבה.

הקרבנות העולים על המזבח באים מחמישה מינים: בקר, כבשים, עזים, תורים ובני יונה[1]. אמנם התירה התורה לאכילה בהמות נוספות, ואף כמה מן החיות, ככתוב: "ז...

כד השמן: פך שמן המכיל כמות של שמן המספיקה להדלקת יום אחד.

כשניצחו החשמונאים את היוונים, ובאו להדליק את המנורה, בדקו במקדש ולא מצאו אלא פך אחד של שמן טהור, וכמות השמן שבתוכו היתה מספיקה רק להדלקת יום אחד[1], ונעשה בו...

כהן גדול: הכהן הממונה במקדש על עבודת הכהנים, ומצווה לעשות את העבודות המיוחדות לכהן גדול.

לכהן הגדול יש מעמד מיוחד בישראל, שכן הוא העובד לפני ה' במקדש, הוא הנושא ציץ על ראשו, ועל לבו נתונים החושן והאורים ותומים, שדרכם...

כהן הדיוט: כהן מזרע אהרן הכהן הכשר לעבודה במקדש ואינו כהן גדול.

הכהנים הובדלו מכלל שבט לוי לעבודת הקרבנות, וכל כהן הכשר לעבודה, הובדל לצורך העבודה במקדש. כהן זה נקרא בפי חז"ל: 'כהן הדיוט'[1]. על כהני המקדש הוטלה העבו...

'כהן מוחזק' ו'כהן מיוחס': אדם המוחזק בעירו ככהן – האם יביא עדים על ייחוסו כדי לשרת על המזבח.

בדברי חז"ל מופיע המושג 'כהן כשר', כי כל כהן הוא גם מיוחס לאהרן הכהן וראוי לעבוד על גבי  המזבח. זה לשון חז"ל: "'ונתנו בני אה...

כהן מְשוּח מלחמה: כהן מכהני המקדש, שתפקידו לחזק את לב הלוחמים לקראת היציאה למלחמה.

בשעה שיוצאים ישראל למלחמה ממנים כהן מיוחד, שתפקידו לדבר אל העם ולחזק את הבטחון בה' ואת רוח הלחימה, בטרם יציאה לקרב. כהן זה נמשח לתפקי...

כהנים: משפחה משבט לוי שהופרשה לעבוד את העבודה במקדש ולהורות את תורת ה'.

יש דרגות קדושה בעם ישראל: כהנים, לויים וישראלים. הכהנים – צאצאי אהרן הכהן – הובדלו מתוך בני ישראל, ככתוב: "ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובני...

כהנים גדולים: כהנים גדולים אשר שימשו בבית ראשון ובבית שני.

במהלך ימי בית ראשון שימשו במקדש כהנים מעטים ביחס לימי בית שני, שם שימשו כהנים רבים. חכמינו ז"ל דורשים את הפסוק: "'יראת ה' תוסיף ימים' – זה מקדש ראשון, שעמד א...

כהנת: בת כהן, אשה מזרע אהרון, או אשה ישראלית הנשואה לכהן - להלכותיהן.

בשל קדושת זרע הכהונה, נקבעו בתורה דינים מיוחדים לבת כהן בעניינים שונים, כגון, באכילת תרומה*, באכילת-קדשים*, במתנות כהונה* ובדיני אישות. כך גם אשה...

כוונה בעבודת הקרבנות: כוונות שצריך העובד לכוון בשעת הקרבת הקרבנות.

הכוונות הדרושות: שש כוונות צריך העובד לכוון בשעת הקרבת הזבח:

  1. לשם זבח – לשמו של הקרבן ולא לשם קרבן אחר, כגון, המקריב עולה, שצריך להקריבה לשם עולה ו...

כוז: כלי מזהב אליו אוספים את הדשן הנשאר במנורה.

השימוש בכוז לצורך הדלקת המנורה: עם תחילת עבודת הכהנים בהיכל עם שחר, נכנס הכהן אשר זכה בפייס* בדישון המנורה, ובידו הכוז[1]. לתוך הכוז היה הכהן מכניס את שיירי השמן הישן ו...

כוס של זהב: כוס זהב שהיו משקים באמצעותה את הבהמות שבלשכת הטלאים לפני שחיטתם.

בדברי חז"ל מבואר, שהיו משקים במים את הכבש שהביאו לקרבן התמיד לפני שחיטתו, זאת, כדי שיהיה נוח להפשיט את עורו. לדברי המשנה השתמשו למטרה זו בכ...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il