מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

מבקרי מומים: מומחים מיוחדים במקדש שתפקידם לבדוק את הקרבנות ממומים.

נאמר בתורה "איש איש מבית ישראל... אשר יקריב קרבנו... כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם"[1], מכאן, שאסור להקריב קרבן בעל מום*, וחובה לבדוק...

מגבעת: כובע מיוחד לעבודה במקדש - אחד מארבעת בגדי כהן הדיוט*.

נאמר בתורה: "ולבני אהרן תעשה כותנות... ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת"[1], וכן נאמר: "וחגרת אותם אבנט - אהרן ובניו - וחבשת להם מגבעות"[2]. בכך קבעה התורה א...

מגילת בית המקדש: תוכנית בניין המקדש שקיבל משה בסיני ועברה במסורת לשלמה בונה הבית בירושלים.

מובא בדברי חז"ל, שכאשר נתן הקדוש ברוך הוא תורה למשה בהיותו בהר סיני, ניתנה לו גם 'מגילה' מיוחדת, הנקראת – 'מגילת בית המקדש'....

מגס: קערה שמוליכים בה חלבים ואימורים למזבח.

המושג 'מגס'[1] מקורו בלשון ארמית, שכן, בחנוכת המזבח במדבר הביאו הנשיאים מנחת סולת בקערה, ומתרגם אונקלוס – 'מגיסתא'[2]. המגס נימנה על כלי השרת* שבמקדש[3]. בקערה זו היו משתמש...

מגריפה: כלי במקדש שנועד לגריפת הדשן מעל גבי המזבח.

המושג 'מגריפה' בלשון חז"ל עניינו – כף לבישול, או כף לאיסוף חומרי בניין, ולעניין המקדש - כף לאיסוף אפר המזבח. עם זאת, באשר לעבודת המקדש מצינו את המושג בשלושה מובנים ש...

מהרה יבנה המקדש: מימרה, שטבע רבן יוחנן בן זכאי, המבוססת על האמונה, שבניין המקדש זו מצוה מחוייבת בכל שעה, ועתידים ישראל לבנותו במהרה.

מצינו בתלמוד, שחכמים פעלו להחדיר בעם את האמונה, שעתידים ישראל לבנות את המקדש מחורבנ...

מודיעים: עיר מרכזית בדרך עולי הרגל לירושלים, ויש למיקומה משמעות להלכה.

העיר 'מודיעים' – נזכרת בתלמוד גם בשם 'מודעית'[1]. שם העיר ביוונית – 'מודיעין', וברבות השנים השתרש שמה בציבור בשם זה. העיר מתוארת בתלמוד כעיר מרכז...

מוכני: מיכל מים מיוחד שהתקינו על גבי הכיור, שתפקידו למנוע אפשרות של פסילת המים בלינה.

תפקיד הכיור* במקדש לשמש את הכהנים בעת קידוש ידים ורגלים של כהני המשמרת. הכיור הכיל כמות גדולה של מים עבור עשרות ומאות כהנים. הדבר...

מומי בהמה: מומים הפוסלים את הבהמה מלהקריב אותה על גבי המזבח.

נאמר בתורה: "כל אשר מום בו לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם"[1], מכאן, שכל מום שבבהמה פוסל את הקרבן[2]. המקדיש בהמה בעלת מום, עובר על 'לאו' מן התורה[3], כך ג...

מוספים: קרבנות הקרבים בזמנים מיוחדים בשנה בנוסף על תמיד של שחר.

בימים מיוחדים בשנה, כגון: שבתות, ראשי-חודשים ומועדים, מקריבים קרבן מוסף, זאת, כתוספת לקרבן תמיד שבכל יום. קרבן מוסף מובא בין תמיד של שחר לתמיד של בין הע...

מוצא: מקום סמוך לירושלים משם הובאו ערבות למקדש בחג הסוכות.

העיר מוצא, נזכרת במקרא בשם 'מוצה', ונמנית בספר יהושע כאחת מערי בנימין[1]. מקום העיר, בעמק פורה בנחל שורק ובו מעיינות - מערבית לירושלים. חז"ל מנו עיר זו כאחת...

מוקצה: בהמה שייחדוה להקרבה לעבודה זרה, ונפסלה להקרבה על גבי המזבח.

נאמר בתורה: "כי משחתם בהם מום בם, לא ירצו לכם"[1], מכאן למדו חכמים, שבהמה שנעשה בה מעשה השחתה, אף על פי שהיא מותרת באכילה, אסור להקריבה על גבי המזבח....

מור: אחד מן הסממנים שעושים מהם את שמן המשחה, כמו כן נמנה על סממני הקטורת.

שמן המשחה* האמור בתורה מורכב ממיני בשמים, וביניהם המור, ככתוב: "ואתה קח לך בשמים ראש - מר דרור חמש מאות"[1]. כן מוזכר המור בברייתא בגמרא כאחד...

מורא מקדש: מצוה על האדם לנהוג במקדש בכובד ראש ומורא - מפני השכינה השרויה במקדש.

נאמר בתורה "ומקדשי תיראו"[1], ולמדו מכאן חז"ל, שעל האדם לנהוג ביראה בבואו לחצרות המקדש, "וכל הנכנס לעזרה יהלך בנחת במקום שמותר לו להכנס...

מוראת העוף: קרביים של עולת העוף, שאינם קרבים על המזבח, נקראים בתורה - 'מוראה'.

סדר הקרבת עולת העוף יש בו שלבים אחדים. תחילה המליקה, לאחר מכן הפרדת הראש מן הגוף, ולבסוף מיצוי הדם על קיר המזבח[1]. השלב הבא לקראת הקרבה...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il