מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

נבוכדנאצר: מלך בבל מחריב בית המקדש הראשון.

נבוכדנאצר נמנה עם שושלת מלכים ממוצא כשדים, אשר בניה משלו בבבל בסוף ימי בית ראשון. מלכותו על ארץ בבל נמשכה ארבעים וחמש שנה, זאת, במקביל למלכות יהויקים, יהויכין וצדקיהו[1]. נב...

נביא ומקדש: איסור לברר מצוה מפי נביא, ואיסור על נביא להורות לישראל הלכה בתורה ובהלכות המקדש.

האפשרות להזדקק לדברי נביא בענייני המקדש נדונה בכתבי האחרונים, אולם כבר הורו הראשונים הוראה כללית ומחייבת בעניין זה: "דבר בר...

נבילה: בהמה או עוף שמתו בלי שחיטה כשירה.

התורה אוסרת את אכילת הנבילה[1], כמו כן נאמר, שהאוכל נבילה טמא עד הערב, ככתוב: "וכל נפש אשר תאכל נבלה... באזרח ובגר, וכבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב וטהר"[2].

טומאת הנבילה: כ...

נבל: כלי נגינה במקדש.

בעת הקרבת הקרבנות במקדש היו הלויים מלווים את ההקרבה בשירה בפה, וכן בנגינה בכלי נגינה שונים. אחד מכלי הנגינה שהלויים נגנו בהם היה הנבל, וכדלהלן.

מהות השם 'נבל': במדרש נאמר[1]: "למה נקרא שמו נבל? ש...

נברשת של זהב: קישוט מזהב התלוי בפתח ההיכל

בין האישים הנזכרים לברכה על תרומתם  להגדלת פאר המקדש, היתה הילני המלכה* שהוזכרה בשל תרומת נברשת זהב[1]. הנברשת היתה ממוקמת בפתח ההיכל, וכשעלתה השמש מן המזרח היתה מאירה אל הנב...

נגינה: הניגון בכלי שיר כחלק מעבודת המקדש.

בעת הקרבת עולות-ציבור*, ושלמי עצרת*, וכן בכל יום ויום מימי חג הסוכות בזמן הקרבת מוסף היום יש מצוה לומר שירה* על הקרבן, שנאמר בתורה - "ושרת בשם ה' א-להיו"[1], ואמרו חכמים: "אי...

נדב ואביהוא: שני בני אהרן שמתו בחנוכת המשכן בהקריבם אש זרה.

נדב ואביהוא, נזכרים בתורה כשני אחים יחדיו. נדב הוא בכורו של אהרן הכהן ונזכר עם אחיו, אביהוא, שכן, היו בדעה אחת.  שניהם נימנו עם העולים להר סיני בעת מתן תורה...

נדבה: בהמה או חפץ ממשי הנידב לבית המקדש.

מצות עשה, לאדם שנדבה רוחו אותו להביא דבר אל בית ה' - שלא ישוב בו מרצונו הטוב, אלא יביא את נדבת לבו מיד ברגל הראשון אשר יפגע בו תחילה[1]. דין נדבה חל באחד משני האופנים: א. נדבה...

נדמה: בהמה שנולדה, ומתברר שהיא דומה למין אחר, כגון רחל שילדה כמין עז – פסולה להקרבה.

נאמר בתורה: "שור או כשב או עז כי יוָלד"[1], ודרשו חז"ל: "או עז – פרט לנדמה", שהוא פסול להקרבה[2].

איסור נדמה: רחל – כבשה בוגרת - שיל...

נדר: התחייבות של אדם, ובכללה התחייבות לנתינת דבר המיועד לבית המקדש.

ישנם שני סוגי נדרים המיועדים למקדש: א. דברים הראויים להינתן על גבי המזבח כמו בהמות, אשר מובאים כקרבנות[1]; וכלשון הפסוק "ואם נדר או נדבה זבח קרבנו.....

נוב: מקום בו שכן המשכן לאחר חורבן משכן שילה*.

בתקופה שבין כניסת עם ישראל לארץ ישראל לבין בניין המקדש נדד המשכן ממקום למקום, ושכן בארבעה מקומות בארץ: גלגל*, שילה*, נוב וגבעון*. לאחר חורבן העיר שילה בידי פלישתים[1] עבר...

נותר: בשר קרבן שעבר הזמן שמותר לאוכלו, או להקטירו על המזבח.

נאמר בתורה בעניין אכילת הקרבן: "והנותר עד יום השלישי באש ישרף. ואם האכל יאכל ביום השלישי - פיגול הוא לא ירצה"[1]. ולמדו חז"ל מפסוק זה, שכל קרבן שנשחט והוקרב...

נזיר: אדם שקיבל על עצמו נזירות חלים עליו איסורי תורה, ובתום נזירותו יביא קרבנות מיוחדים.

אדם שנדר להיות נזיר קיבל בכך על עצמו עשר מצוות מן התורה: א. שלא ישתה יין. ב. שלא יאכל ענבים לחים. ג. שלא יאכל צימוקים. ד. שלא י...

נחוניה חופר שיחין: הממונה במקדש על הכנת מקורות מים לעולי הרגל לירושלים.

בין חמישה עשר הממונים במקדש, נתמנה נחוניה כגזבר הממונה על אספקת המים לעולי הרגל, העושים את דרכם לירושלים בשלושת הרגלים. מתפקידיו, הכנת הדרכים, ה...

נחל קדרון: נחל סמוך לירושלים אליו ניקוו המים הזורמים מבית המקדש.

בכמה מקומות בתנ"ך נזכר נחל קדרון, העובר סמוך לירושלים[1]. בדברי חז"ל נזכר, כי אמת-המים* העוברת בעזרה היתה משתפכת אל נחל זה[2].

הטומאה היוצאת אל נחל קדרו...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il