מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

סגן: ממלא מקום הכהן הגדול וממונה על הכהנים במקדש.

ה'סגן' הוא אחד מן הכהנים הממונים במקדש, והוא המשנה לכהן הגדול, וכתבו הראשונים, שהוא כ'משנה למלך' ונקרא 'סגן הממונה'. כהן זה ליווה את הכהן הגדול תמיד מפאת כבודו, והיה...

סובב: אחד מריבועי מזבח העולה, הסובב ומקיף את מקום המערכה.

מזבח העולה מורכב משלושה חלקים, כל העליון מחברו, מתקצר במידותיו ביחס לתחתון ממנו[1]. החלק הראשון הוא היסוד שרוחבו בימי בית שני שלושים ושתים אמה, וגובהו חמישה ט...

סוטה: אדם שקינא לאשתו החשודה בזנות תחת בעלה, משקים אותה מים מרים במקדש כדי לברר הדבר.

נאמר בתורה: "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל. ושכב איש אותה... ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו... והביא האיש את אשתו אל הכהן וה...

סוכות בירושלים עיר המקדש: חג הסוכות וקיום מצוותיו בירושלים ובחצרות המקדש.

חג הסוכות במקדש וירושלים נתייחד בשמחות מיוחדות שנהגו ברגל זה על פני רגלים אחרים. כן נהגו בירושלים מנהגים מיוחדים, בעניין עשיית סוכות לציבור ונ...

סוכות שחל בשבת במקדש: קיום מצוות חג הסוכות בשבת במקדש.

בחג הסוכות נתקיימו מצוות שונות במקדש, שחלקן כרוך בחילול שבת, שאינו הכרחי לקיום המצוה, כגון, הבאת לולבים לעזרה, דבר הכרוך בטלטול ארבעת המינים בשבת. כך גם הבאת מים...

סולת: הקמח המובחר ביותר מן החיטים או השעורים.

בתורה נאמר שאברהם אומר לשרי אשתו: "מהרי שלש סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות"[1]. מכאן למדו חז"ל, ששרה לקחה שלש סאים של קמח, ועשתה מהם סאה אחת של סולת[2]. ונמצאנו למדים, שהס...

שסוף טומאה לצאת: דין בהלכות אוהל המת הקובע, שלעתים הטומאה מתפשטת מעבר למחיצות הבית אל תחת עובי הפתחים דרכם עתיד לצאת המת.

בדרך כלל דין טומאת אוהל משמעו שטומאת מת מתפשטת על אדם וכלים הנמצאים תחת קורת גג אחת יחד עם המת...

סורג: מחיצה סביב ההיכל והעזרות למניעת כניסת טמאים ונכרים אל החיל.

הסורג, הוא מחיצה, אשר נועדה להפריד בין הר הבית לבין ה'חיל'*[1]. במשנה מבואר: "החיל מקודש ממנו [מהר הבית] שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים לשם", הווה א...

סידור המערכה: סידור מערכות העצים עם שחר על גבי המזבח.

בכל יום היו עורכים הכהנים מערכה גדולה של עצים על המזבח, ומבעירים אותה, כדי להקטיר עליה את כל הקרבנות. כמו כן היו עורכים מערכה נוספת, הנקראת – 'מערכה שניה של קטורת...

סידור שני גיזרי עצים: מצות סידור שני גזרי עצים לאש המערכה הגדולה במזבח.

בכל יום היו הכהנים מסדרים שני גזרי עצים על אש המערכה להקרבת תמיד של שחר, ושני גזרי עצים נוספים, להקרבת תמיד של בין הערביים. סידור העצים לתמיד של...

סכין: כלי שחיטה לשחיטת בהמות קדשים.

הסכין במקדש משמש לשחיטת הבהמות המובאות כקרבן על המזבח. יש אומרים שלסכינים במקדש היה מקום איכסון מיוחד בבית החליפות[1], שבאולם הכניסה להיכל. להלן דיניו השונים של הסכין.

סכין קדשים: כ...

סמיכה: סמיכת ידיים על ראש הבהמה לווידוי ולכפרה בטרם מקריבים את הקרבן על המזבח.

נאמר בתורה: "וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו"[1], מכאן למדו חז"ל, שכל קרבנות הבהמה שמקריב היחיד, בין לשם חובה ובין לנדבה, סומך ע...

סממני כיבוס: שבעה סממנים שמכבסים בהם בגד שניתז עליו דם חטאת*.

נאמר בתורה בפרשת החטאת: "ואשר יזה מדמה [של החטאת] על הבגד, אשר יזה עליה, תכבס במקום קדוש"[1]. מכאן שבגד שהתלכלך בדם חטאת* טעון כיבוס דווקא בעזרה בגלל קדוש...

סנהדרין גדולה: בית הדין הגדול בלשכת הגזית במקדש ובו שבעים ואחד זקנים.

נאמר בתורה: "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל... והתיצבו שם עמך... ונשאו אתך במשא העם"[1]. מכאן למדו חז"ל לדורות שיש להקים בית הדין הגדול הנקרא 'סנהד...

סנהדרין קטנה: בית דין של עשרים ושלשה דיינים - בערי ישראל בהר הבית ובפתח העזרה.

נאמר בתורה "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", ומכאן למדו חז"ל שמצוה למנות סנהדרין קטנה בכל עיר בארץ ישראל. עוד נאמר שבמקדש היו שלשה בתי ד...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il