מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

עטרות: עיטורים שנועדו לפאר את ההיכל בחזית ולזכרון בהיכל ה'.

בנבואת ה' לזכריה נאמר: ''והעטרות תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן צפניה לזכרון בהיכל ה'''[1]. זכריה הנביא נצטווה לעשות 'עטרות', כלומר כתרים ולשימם בראש יהו...

עבד כנעני: שייכותו לקרבנות ולמצוות שבמקדש.

עבד כנעני הוא גוי שנמכר ליהודי לעבדות. לאחר קניינו לאדם מישראל עובר העבד גיור חלקי, הכולל מילה וטבילה, ולאחריהם הוא חייב בכל מצוה בה מחויבת אשה, כלומר, במצוות לא תעשה, וכן ב...

עבודה: פעולות ההקרבה שנצטוו הכהנים לבצע לפני ה' על המזבח ובהיכל, נקראות 'עבודה'.

המושג 'עבודה' קשור לתפקידם של הכהנים והלויים במקדש ועל גבי המזבח. זה מה שמצינו רבות בתורה את המושג - "עבודת אהל מועד"[1]. כן נזכרת העבו...

עבודה זרה: איסור הבאת עבודה זרה למקדש לצורך עבודה או לעניין הכהונה.

עבודה זרה הוא מושג העומד בסתירה מוחלטת למושג 'מקדש',. בית המקדש מבטא את ייחוד ה' בעולמו. עבירה זו היא החמורה מכל העבירות שבתורה ושקולה כנגד כולם[1],...

עבודה תמה: עבודה במקדש המשלימה מצוה, ואין אחריה עבודה אחרת - זר שעשאה חייב מיתה.

נאמר בתורה: "ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת, ועבדתם, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת"[1], ודרשו...

עבודת יום הכיפורים: העבודה במקדש ביום הכיפורים על ידי הכהן הגדול.

יום הכיפורים במקדש, הוא יום שכולו עבודה, המוטלת רובה ככולה על הכהן הגדול, שהיה עושה את עבודת הקודש בעזרה, בהיכל ובקדש הקודשים. ישראל הנוכחים בעזרה היו...

עבודת יחיד: עבודה שכהן רשאי לעשותה בבגדי כהונה שנעשו באופן פרטי.

המושג 'עבודת יחיד' מופיע פעם אחת בדברי חז"ל, בברייתא האומרת: "אחר שכלתה עבודת ציבור, כהן שעשתה לו אמו כתונת – לובשה ועובד בה עבודת יחיד, ובלבד שימסרנה...

עבודת לילה: עבודות במקדש שכשרות גם בלילה.

נאמר בתורה בעניין הקרבנות: "זאת התורה לעולה, למנחה, ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים. אשר ציוה ה'... ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם"[1], ולמדו חז"ל מפסוק זה, כי...

עבודת מתנה: סוג עבודה במקדש האסורה לזר, ואם עשה אותה - חייב מיתה.

העבודות במקדש נחלקות לסוגים שונים: א. פעולה המותרת לזר, מאחר ואינה 'עבודה'*. ב. פעולה האסורה לזר, אבל העושה אותה - אינו חייב מיתה. ג. פעולה האסורה לזר...

עגל: 'עגל' הוא פר צעיר עד גיל שנה.

עגל הוא פר* בן שנתו[1], כדברי חז"ל: "כל מקום שנאמר 'עגל' בתורה סתם - בן שנה, שנאמר: 'ועגל וכבש בני שנה', 'בן בקר' - בן שתי שנים"[2].

קרבן מן העגל – בנדבה: בכל הקרבנות בתורה, שנאמר לי...

עובד אדום הגיתי: נמנה על שבט לוי, ונתמנה על ידי דוד ל'שוער' במקדש, בביתו שכן ארון הברית בדרכו לירושלים.

עובד אדום הגיתי חי בתקופת דוד המלך. בביתו העמידו את ארון הברית בדרכו לעיר דוד בירושלים. נמנה על שבט לוי, ומילא ת...

עובד עבודה זרה: כהן שעבד עבודה זרה אסור לעבוד במקדש.

נאמר בנביא: "יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם והיו לבית ישראל למכשול עוון, על כן נשאתי ידי עליהם... ולא יגשו אלי לכהן לי"[1]. מכאן למדו חכמים, שכהן ששירת לפני עבוד...

עולה: קרבן המוגדר כ'קדשי קדשים'*, העולה על המזבח כליל לה'.

פרשיות הקרבנות בתחילת ספר ויקרא פותחות בדיני קרבן העולה. קרבן העולה מוקרב בשלמותו כליל על המזבח, ואינו מיועד לאכילת הכהנים, ככתוב: "והקטיר הכהן את הכל המזבחה...

עולות הבאות בגלל שתי הלחם: קרבנות עולה הבאים בחג השבועות עם שתי הלחם.

נאמר בתורה: "והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר אחד ואילים שנים יהיו לכם"[1]. קרבנות אלו היו מובאים כקרבן עולה – שבעה כבשים בני...

עולת בהמה: בהמה מן הבקר ומן הצאן – העולה כליל על גבי המזבח.

נאמר בתורה: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם"[1]. עולת בהמה נחשבת כקדשי קדשים, שחמורה קדושתה מרגע ההקדשה ועד שעת שריפת...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il