מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

פגימת אוזן בבכור: אחד המומים השכיחים הפוסלים את הבהמה מלהביאה כקרבן על גבי המזבח.

נאמר בתורה על בהמה שנתקדשה בקדושת בכורה: "וכי יהיה בו מום; פסח או עיוור כל מום רע, לא תזבחנו לה' אלהיך, בשעריך תאכלנו"[1]. מכאן למדו ח...

פגימת מזבח: פגם שנעשה במזבח או באבניו  - פוסל את המזבח מלהקריב עליו.

בתורה נאמר: "מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך"[1]. עוד נאמר: "אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלהיך"[2]. מכאן למדו חכ...

פדיון הקדשות: חפץ שהוקדש למקדש, ונפדה בסכום כספי, התמורה עוברת לאוצר המקדש.

בתורה נתפרש פדיון ההקדש ביחס לשלשה דברים: בהמה טמאה[1], בית[2] ושדה[3]. בכל אלו נאמר בתורה, שהכהן יעריך את שוויו של החפץ שהוקדש, ובהתאם לכך...

פדר: חלב המוקרב על אש המערכה המזבח

הפדר מוזכר בתורה בפסוקים על הקרבת העולה[1], יחד עם הראש ובנפרד משאר נתחי הקרבן. מכאן למדו חז"ל, שהראש יחד עם הפדר קודמים לשאר חלקי הקרבן, ושבשעת הקרבת הראש והולכתו למזבח פורסים את ה...

פורים במקדש: קריאת המגילה במקדש, ושאר מצוות הפורים וקיומן במקדש.

מצות קריאת המגילה שתיקנו חכמים בפורים לכל ישראל – נוהגת גם במקדש. בדברי חז"ל בתלמוד נדרש הפסוק  - "'משפחה ומשפחה' – להביא משפחות כהונה ולוייה שמבטלין ע...

פטר חמור: חמור בכור לאמו, שהוא נפדה בשה ופדיונו ניתן לכהן.

אדם שנולד לו חמור בביתו, והוא בכור לאמו, מצוה עליו לפדות את החמור בשה, שנאמר: "וכל פטר חמור תפדה בשה"[1]. לאחר הפדיון נותן את השה לכהן[2]. מתנה זו היא אחת מע...

פיגול: בשר קרבן שנפסל, על ידי מחשבת פסול, על ידי הכהן המקריב, ופוסלת את הקרבן מהקרבה ומאכילה.

נאמר בתורה בפרשת שלמים: "ואם האכֹל ייאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי – לא יירצה, המקריב אותו - לא ייחשב לו, פיגול יהיה, והנ...

פייס: הטלת גורל במקדש לזכייה בעבודות התמיד השונות.

במהלך עבודת הכהנים בעזרה, נערכו בכל יום ארבעה פייסות בקרב כהני בית אב הבאים לעבוד במקדש[1]. מטרת הפייסות היתה לבחור את הכהנים הזוכים לעבוד את עבודות התמיד השונות, כד...

פינחס: בנו של אלעזר בן אהרן הכהן.

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שימש ככהן משוח מלחמה כשעם ישראל היו במדבר[1]. לאחר שעברו ישראל את הירדן שימש פינחס במשכן בכהונה גדולה[2].

מינויו לכהן משוח מלחמה: מינויו של פינחס ככהן משו...

פיתוחי חותם: מלאכת חריטת אותיות על אבני החושן, האפוד, וציץ נזר הקודש.

בבניין המקדש וכליו שולבו אומניות ומלאכות מיוחדות, כגון: 'מעשה חרש', 'מעשה חושב', 'מעשה רוקם', ועוד. אחת מאומניות אלו היא מלאכת 'פיתוחי חותם', כשהכ...

פך קטן: כלי למדידת ומילוי שמן לכל נר במנרות המנורה.

אחד מכלי השרת במקדש היה פך קטן שבאמצעותו מדדו הכוהנים ומילאו את כמות השמן הנצרכת בכל נר מנרות המנורה.

פך קטן - כלי מדידה: נאמר בתורה: "באהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על ה...

פלגס: כבש מבן שנה ויום ועד גיל שנה ושלשים יום.

מבחינת ההלכה כבש בן שנה ויום אחד כבר יצא מגדר 'כבש' אך טרם הוגדר בגדר 'איל'. שכן, המושג 'איל' בתורה ובדברי חז"ל עניינו כבש בן שנתיים. גם כבש בגיל שנה ושלשים ואחד יום אף...

פנחס המלביש: הממונה על הלבשת הכהנים במקדש.

חמישה עשר ממונים היו במקדש והיו מופקדים כל אחד בתחומו ומחלקתו. אחד הממונים היה פנחס המלביש[1], אשר מתפקידו היה להלביש את הכהנים בבגדי הכהונה.

השם ומקורו: באשר לשם 'פנחס המלבי...

פסול גילוי: איסור שימוש ביין מגולה - לקיום מצות ניסוך היין על גבי המזבח.

חכמים אסרו לשתות משקים שנתגלו, וכך גם לאכול פירות אם היו מגולים, משום סכנת נפשות. החשש הוא, שמא שתה מהם נחש או רמש אחר מבעלי הארס והטיל בהם מאר...

פסולי המוקדשים: בהמות שהוקדשו ונפסלו על ידי מום, או שנפסלו במהלך הקרבתם.

המושג 'פסולי המוקדשים' עניינו, בהמות שהוקדשו לקרבן ואחר כך נפל בהם מום. כמו כן בהמות שהוקדשו, ובמהלך הקרבתם אירע בהם פגם או פסול המונע מלהשלים...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il