מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

שאור: בצק חמצמץ המחמיץ את העיסה - אסרה תורה להביאו על גבי המזבח.

נאמר בתורה: "כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ - כי כל שאור[1] וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'"[2]. מכאן למדו חז"ל, כי ישנו איסור להקטיר שאור ודבש על...

שבועות במקדש: אחד משלש הרגלים - הנקרא בלשון חז"ל 'עצרת'.

חג השבועות חל ביום החמישים לאחר חג הפסח. חג זה הינו אחד משלושת הרגלים בהם מצווים ישראל לעלות למקדש, ולהביא קרבנות יחיד ולשמוח לפני ה', זאת, בנוסף על קרבנות הצי...

שבועת ביטוי: אדם שנשבע אודות מעשה שעשה, או עתיד לעשות - ונמצא משקר, אם היתה השבועה בשוגג, מתחייב בקרבן עולה ויורד.

נאמר בתורה: "נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה, ונעלם ממנו, והוא לא ידע...

שבועת העדות: שבועה שאדם נשבע לחברו, באומרו: איני יודע עדות לממונך. חייב קרבן לכפרה.

נאמר בתורה: "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו"[1]. בהמשך הפרשה נאמר: "והיה כי יאשם לאחד מאלה...

שבט לוי: השבט הנבחר לעבודת ה' במקדש ומופקד על הוראת התורה בישראל.

   שבט לוי נבחר מכל השבטים לנשיאת ארון הברית, ולשרת לפני ה'[1]. ככתוב: "בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי, לשאת את ארון ברית ה', לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך...

שְבִירת כלי חרס: כלי חרס שבישלו בו בשר חטאת או בשר קרבן אחר, ושבירתו בתום האכילה.

אחת מן ההלכות שנאמרו בתורה בפרשת הקרבת קרבן חטאת, קובעת, שכלי חרס שבו אכלו הכהנים את בשר החטאת דינו שבירה, ככתוב: "וכלי חרש אשר תבושל...

שבת: יום השבת וסדר הקרבנות במקדש.

יום השבת במקדש הוא יום בו מתקיימות מצוות והלכות מיוחדות[1]: ביום השבת מקריבים בנוסף על ה'תמיד' קרבן מוסף של שבת, כמו כן, מניחים את לחם הפנים על השלחן שבהיכל, ומקריבים שני בזיכי לבונה...

שדה אחוזה: דין המקדיש שדה אחוזה שנפלה לאדם בירושה מאבותיו.

נאמר בתורה: "ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לה', והיה ערכך לפי זרעו – זרע חומר שעורים, בחמישים שקל כסף" . כלומר: אדם המקדיש שדה, אשר נפלה לו בירושה, והרי היא עתה...

שומרת יום כנגד יום: הגדרה לאשה שראתה דם יום או יומיים בימי זיבתה, ונקראת גם 'זבה קטנה'.

אשה הרואה דם מעבר לזמן נידתה דינה שונה מאשה נידה, ככתוב: "כל ימי זוב טומאתה כימי נידתה תהיה... כל ימי זובה כמשכב נידתה יהיה לה"...

שוער: לוי שתפקידו לשמור בשערי המקדש, ולפתוח ולסגור אותם.

שבט לוי – הבדילו הקדוש ברוך הוא לעבודת המקדש[1], שנאמר: "בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי לשאת את ארון ברית ה', לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה"[2]. אח...

שופר: השופר שתוקעים בו במקדש ובשאר מקומות.

נאמר בתהילים: "בחצוצרות* וקול שופר הריעו לפני המלך ה'"[1]. מכאן למדו חז"ל, שכאשר תוקעים במקדש, הרי זו תקיעה מיוחדת - "לפני המלך ה'". תקיעה זו שונה מתקיעת שופר של ראש השנה בכ...

שופרות: תיבות בצורת שופר המשמשות כקופות לתרומות כסף לצורכי המקדש השונים.

בתחומי הר הבית נקבעה לשכה מיוחדת ובה מוצבים שלשה עשר 'שופרות'[1], כלומר, תיבות בצורת שופר, רחבות מלמטה וצרות כלפי מעלה. לתוך שופרות אלה נתנו בא...

שור שנגח: דין שור שנגח את האדם ובכך נאסר למזבח, ודין שור הקדש שהזיק או שניזוק.

שור שנגח אדם, והרגו, למדו חז"ל מדרשת הפסוקים, שנפסל השור לקרבן על גבי המזבח. כמו כן הלכה היא, ששור חולין שנגח שור של הקדש, הבעלים פטורים...

שותפות בקרבן: שותפות של שניים או יותר על קרבן אחד.

רבים מן הקרבנות במקדש הם קרבנות ציבור*, שכל הציבור שותף בהם. שותפות זו באה מכוח מחצית השקל שתורם אדם מישראל להבאת הקרבנות שהם תמידים ומוספים. שאר הקרבנות במקדש הם קר...

שחוטי חוץ: איסור שחיטת קרבנות מחוץ לשטח העזרה.

בכמה מקומות בתורה מופיעה אזהרה שלא לשחוט קרבן מחוץ למקדש, והמקריב חייב כרת. וכתבו הראשונים: "הזהירנו משחוט שום דבר מן הקדשים בחוץ. וזה ייקרא – 'שוחט בחוץ'... השוחט בחוץ...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il