מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

תאים: חדרים הבנויים בצד כותלי ההיכל, ומסביב לקדש הקדשים.

סביב כותלי ההיכל וקדש הקדשים, היו בנויים שלושים ושמונה חדרים קטנים - בצפון, במערב ובדרום. חדרים אלו מהווים חלק ממבנה ההיכל ומידותיו, ונקראים בלשון המקרא והמשנה...

תגלחת נזיר: מצות גילוח שער ראש הנזיר בתום ימי נזירותו או אם נטמא במהלך נזירותו.

אדם שקיבל עליו נזירות בנדר לזמן מוגדר, הרי הוא נאסר בזמן זה בשתיית יין ובאכילת ענבים והיוצא מהם. כמו כן הוא מוזהר מתספורת הראש והזקן, ומ...

תדיר: קרבן שהקרבתו שכיחה - יש להקדים את הקרבתו לקרבנות אחרים.

הלכה כללית בתורה קובעת: "תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם". הלכה זו מקורה בהלכות הקרבנות, עליהם נאמר: "מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד - תעשו את אלה"[1], כלומ...

תודה: קרבן נדבה הבא כתודה לה', ומביאים עמו לחם.

נאמר בתורה: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה, חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת מורבכת, חלות בלולות בשמן"[...

תוכחה: המצוה והמקדש: בניין המקדש במהלך הדורות ומצות התוכחה הנלווית לבניינו.

המקור למצות תוכחה בתורה הוא: "הוכח תוכיח את עמיתך - ולא תשא עליו חטא"[1]. מצוה זו היא מצות עשה לדורות המקיפה את כל התורה כולה. מן הראוי לדון...

תולדות המקדש במסורת הדורות: מקום המקדש והמסורת אודותיו במהלך הדורות, מאז ימי האבות; המשכן, בית ראשון ושני, ותקופת החורבן, ושיבת ישראל להר בית ה'.

ימיו של המקדש כימות קיומו של העולם. ראשיתו במזבח שהוקם על ידי אדם הראש...

תולעת שני: צמר צבוע בגוון אדום היוצא מתולעת ידועה.

צבע השני משמש במשכן ובמקדש לצביעת אריגים שונים. כגון: ליריעות המשכן[1], לפרוכות המשכן[2], וכן לפרוכות המקדש. כך גם להכנת בגדי כהונה, היינו: אפוד[3], חושן[4], אבנט[5]...

תיקון גדול: שינוי במבנה 'עזרת נשים' לשמירת הקדושה והצניעות בעת שמחת בית השואבה.

בימי חג הסוכות עלו ישראל למקדש, לחגוג לפני ה' שבעת ימים, ובכלל זה לשמוח בשמחת בית השואבה*. באשר לחג הסוכות נאמר בתורה, שמצוה לחגוג במקדש...

תכלת: צבע כחול, הנעשה מדם חילזון, וצובעים אותו על גבי חוטי צמר בבגדים ובפרוכות במקדש.

בכמה מקומות בתורה מצינו ציווי על שימוש בצבע תכלת, כגון, ביריעות* המשכן, בכיסויי כלי המשכן*, בפרוכות*, בבגדי הכהונה* ובציצית. ה'תכל...

תכף לסמיכה שחיטה: מצוה לשחוט את הקרבן מיד לאחר סמיכת הידיים על ראשו.

חובה לשחוט את הקרבן מיד לאחר סמיכת הידיים על ראשו, ואין להשתהות בין הסמיכה* לשחיטה*[1]. דין זה הוא מן התורה[2], משום שסמך הכתוב סמיכה לשחיטה, שנאמר...

תמורה: החלפת בהמת קדשים בבהמת חולין.

אדם שהקדיש בהמה לקרבן, הלכה היא, שאסור לו להמיר אותה באחרת, כלומר, להחליף את הבהמה שהקדיש בבהמת חולין. גם אם בהמת החולין משובחת ממנה הדבר אסור, ככתוב בתורה: "ואם בהמה אשר יקריבו מ...

תמיד של בין הערביים: הקרבת קרבן התמיד בכל יום בשעת בין הערביים.

מצות עשה להקריב קרבן תמיד בשחר וגם בין הערביים, ככתוב: "ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כמנחת הבוקר וכנסכו תעשה, אישה ריח ניחוח לה'"[1]. ככלל, סדר הקרבת...

תמיד של שחר: קרבן עולה שמקריבים בכל בוקר, ובכלל זה סדר העבודה הנעשה מדי בוקר במקדש.

מצות עשה להקריב בכל יום בבוקר כבש לעולה, והוא נקרא תמיד של שחר[1], שנאמר: "את הכבש האחד תעשה בבוקר"[2]. באשר לשאלה; האם תמיד של שחר...

תנוך אוזן: החלק האמצעי שבאוזן.

חכמינו ז"ל, דורשים את המלה 'תנוך' - האמורה בתורה לעניין מצורע - שהיא נחלקת לשניים: 'תוך' ו'נוך'. ודרשו חכמים במדרש: "'תנוך':  יכול על גובה של אוזן? - תלמוד לומר: תוך נוך! הא כיצד? זה גד...

תנופה: הגבהת הקרבן או חלק ממנו על ידי בעליו או הכהן כחלק ממצות ההקרבה.

בכמה מן הקרבנות נאמר בתורה הציווי 'להניף'. עבודה זו עניינה הגבהת הקרבן על ידי הכהן או גם הבעלים בעזרה אל מול ההיכל. מצות התנופה קיימת בקרבנות מן...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il