מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

תפוח: ערימת אפר הקרבנות הצבורה על גג המזבח.

 מדי בוקר סידרו הכהנים את המערכה הגדולה של העצים על גבי המזבח עם שחר. בטרם נסדרו העצים כהלכה, יש לסלק ולגרוף את האפר שנשאר משריפת הקרבנות מיום אתמול. אפר זה נערם "על גב תפו...

תפילין: מצות התפילין במקדש.

מצות תפילין יש בה ייחוד ה' וקבלת עול מצוותיו, ומעיקר הדין נוהגת בכל אדם כל היום[1]. עם זאת, במקדש לא היו חייבים הכהנים במצוה זו - ככל מי שעוסק במצוה שפטור ממצוה אחרת. זאת ועוד, הלכה היא, ש...

תפילת כהן גדול ביום הכיפורים: תפילת הכהן הגדול על עם ישראל ביום הכיפורים.

מצינו במשנה, שביום הכיפורים היה כהן גדול - "מתפלל תפלה קצרה בבית החיצון, ולא היה מאריך בתפילתו שלא להבעית את ישראל"[1]. כלומר, ביציאתו של הכהן...

תקרה: תקרת ההיכל לחלקיה השונים.

ההיכל בנוי משתי קומות זו על גבי זו, כלומר, חלל ההיכל מהווה את הקומה הראשונה, ועל גביו קומה שנייה היא העלייה, ולכל אחת מהן תקרה. תקרה זו היתה בנויה מארבעה רבדים ושכבות. המשנה במסכת מידו...

תרומה גדולה: מתנה הניתנת לכהן מגידולי הקרקע והיא מעשרים וארבע מתנות כהונה.

מצוות עשה להפריש תרומה גדולה לכהן, שנאמר: "ראשית דגנך תירושך ויצהרך... תתן לו"[1]. מפסוק זה למדים חז"ל, שכל אוכל שנשמר על ידי בעליו, וגידולו...

תרומת גוי למקדש: דין תרומת גוי למזבח, לבדק הבית, וערכי גוי.

דין תורה הוא, שהגויים "נודרים נדרים ונדבות כישראל"[1], כקרבן יחיד שהגוי מביא למקדש. כמו כן, הקדש הגוי אף הוא הקדש[2]. עם זאת, אמרה תורה, שאין הגוי יכול לתרו...

תרומת הלשכה: הרמת סכום כסף לקניית קרבנות ציבור, מתוך כספי לשכה המיוחדת לכך במקדש.

כספי מחצית השקל המובאים למקדש, ומיועדים להקרבת קרבנות התמיד, הונחו בלשכה מיוחדת הנמצאת בעזרה[1], ונקראת - 'לשכת הקרבן'[2]. שלוש פעמים...

תרומת מעשר: אחת מעשרים וארבע מתנות כהונה, הניתנת לכהן מן המעשר שקיבל הלוי.

מבוא: לוי שקיבל מעשר מן היבול של אדם מישראל, מרים עשירית ממעשר זה ונותן אותה לכהן, והיא הנקראת 'תרומת מעשר'. זאת, על פי האמור בתורה: "ואל הלו...

תשלומים: אפשרות הקרבת הקרבן לאחר שעבר זמן הקרבתו.

כלל הוא בהלכות קרבנות, שכל קרבן שזמנו קבוע, אם "עבר יומו- בטל קרבנו"[1], וכגון, אם לא הקריבו את  קרבן תמיד של שחר בזמנו, אי אפשר להקריבו לאחר זמן ובטלה המצוה. יוצאים...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il