top of page
1648810777250 (1).jpg
לצערנו השנה כבר לא נוכל להקריב את קורבן הפסח במועדו. 
תודה לאלפים שנמנו על הקורבן בזכותכם. 
שנזכה בקרוב לאכול מן הזבחים והפסחים!
חג שמח!

במצוות הפסח חייבים כלל ישראל, אנשים ונשים כאחד. במצוות הפסח יש חיוב על כל אחד ואחת* להיות מנוי מראש על הפסח עוד טרם שחיטתו. על מנת לקיים מצווה זו אנו קוראים לציבור להימנות על הפסחים ולהיערך לאפשרות שנזכה השנה לקיים מצווה זו. 

אנו במכון המקדש אחראים להעמיד לכל חבורה שנמנתה כבש תמים בן שנתו לקורבן. בנוסף הכנו את הכלים, בגדי הכהונה ומזבח אבנים על מנת לקיים את המצווה כהלכתה בפסח תשפ"ד.

אנחנו נחלק את המנויים לחבורות, ונעביר אנשים מחבורה לחבורה לפי הצורך, והתרומה היא על דעת כן.

אם לא יתאפשר להקריב קרבן פסח השנה, הכספים ישמשו להמשך פעילות מכון המקדש לקידום בניין המקדש.

לפרטים נוספים על קרבן הפסח - ויקימקדש קרבן פסח

* שיכול לאכול כזית בשר צלוי.

"מי שעבר על צווי זה ולא הקריב פסח בזמנו במזיד חייב כרת, בין איש בין אשה. הוא מביא נזק גדול לעצמו ולעולם כולו. כל הדברים הללו צריכים להביא אותנו לשבור את המחסום הרוחני שמונע מאיתנו לחשוב באופן מעשי על הקרבת קרבן הפסח, דבר שגדולי ישראל ראו אותו כדבר מאוד מעשי גם בימינו כשאין עדיין בית המקדש."

"ברור לחלוטין שאם הציבור ילחץ על נציגיו בממשלה או בכנסת – הכל ישתנה. אם על הפגנות יותר פשוטות קבעו השופטים שהמשטרה חייבת להגן – למה על קרבן פסח לא? האם זה לא חשוב מספיק?"

לקריאת השיעור המלא - באתר ישיבה

(הרב שמואל אליהו שליט"א)

קרבן פסח היא מצוה יסודית ביותר ביהדות- היחידה שדומה לה היא ברית המילה. חשוב לדעת- קרבן פסח אפשר להקריב, עוד לפני שבונים את בית המקדש ואפילו בטומאה! (רמב"ם הלכות קרבן פסח ז, א) גדולי האחרונים- ה"חתם סופר" ור' עקיבא איגר, רצו לבקש רשות מהשלטון הטורקי להקריב קרבן פסח. הרב יעקב משה חרל"פ, תלמידו של הרב קוק וראש ישבית מרכז הרב, ביקש רשות מהשלטון הבריטי להקריב קרבן פסח.  אנו צריכים לעשות כל שביכולתנו, על מנת שנוכל לזכות לקרבן המיוחד הזה. 

גדולי דורנו עודדו ותמכו במינוי על קרבן פסח ורובם נמנו בעצמם או תרמו מכספם וביניהם: הרב חיים קנייבסקי זצ"ל, הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, הרב שמואל אויערבך זצ"ל, הרב אביגדור נבנצל שליט"א והרב אשר וייס שליט"א, הרב גרשון אדלשטיין שליט"א, הרב יצחק זילברשטיין שליט"א.

שתף וקרב אותנו בעוד צעד לקרבן פסח!

bottom of page