top of page

חידת המקדש

שמות

השבוע: פרשת

האורים ותומים הם אפשרות לקבל תשובה מהקב"ה דרך החושן. מקובלנו שבימי בית ראשון האורים ותומים היו משיבים, אך לא בימי הבית השני (יומא כא, ב). מה זה האורים ותומים, ומה היה חסר בימי הבית השני?

שאלה:

יש לשלוח את תשובתכם באמצעות הטופס עד יום רביעי הקרוב.

התשובה הנכונה תפורסם באתר ביום חמישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס חודשי מבית מכון המקדש. הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

ויחי

שאלה ותשובה של השבוע הקודם: פרשת

תשובה:

הרמב"ם (בית הבחירה ז, יד) פסק שירושלים לא התחלקה לשבטים. לפיכך:
א. אין בירושלים דין צרעת הבתים.
ב. אין ירושלים מביאה עגלה ערופה.
ג. אין בה דין בית עיר חומה.
ד. אין משכירים בירושלים בתים.
ה. אין בירושלים דין סורר ומורה (תוספתא נגעים ו, ב).
ו. לר' יהודה בירושלמי (ערלה א, ב) אין דין ערלה בירושלים.
ז. דעה בירושלמי מעשר שני (ג, ג) שאין בכח הבית בירושלים לקבוע חיוב במעשר.

שאלה:

לדעה שירושלים התחלקה לשבטים, בית המקדש היה בחלקו של בנימין ושטח העזרה ולשכת הגזית היו בחלקו של יהודה. אלו נפקא מינות הלכתיות יש לדעה שירושלים לא התחלקה לשבטים (לפחות 2)?

הגשת התשובה לשאלה השבועית:

טופס הגשת תשובה
bottom of page