top of page

תרום למען הקודש

היו שותפים עמנו במצוות בניין בית המקדש!
הוצאות מכון המקדש לקידום בניין המקדש מרובות, ואנו צריכים את שותפות כלל העם כדי שהמקדש יהיה של הציבור ולא של יחידים.

הצטרפו לציבור המשתתפים במצוות בניין המקדש!
ניתן לתרום פה בטופס או בטלפון למשרד.

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק פאגי-52

סניף כנפי נשרים מס' 182

חשבון מס' 731986 ע"ש המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש ע"'ר.

נא לשלוח אסמכתא למייל trumot@templeinst.com.

תרומה כללית
bottom of page