top of page

שיעורים אקטואליים

כל השיעורים

arrow&v
arrow&v
arrow&v

פרה אדומה בדורנו

'אבן השתיה בכיפת הסלע - תוקפה של מסורת'

מדוע אמרו חז"ל על פנחס: 'ראה מעשה - ונזכר הלכה'? הרי גם משה ראה בדיוק את אותו מעשה כמו פנחס, שהרי אליו ניגש זמרי באמרו: 'בן עמרם! זו מותרת או אסורה', ולמה לא עשה דבר?'

המנורה

מנורת המקדש - מצוותה, צורתה ועשייתה

העליה לרגל לקראת פסח

דרישה בהלכות הפסח - הלכות קורבנות וכד'

עקידת יצחק

הקשר בין עקידת יצחק לבניין המקדש

מצוות מלך קודמת לבניין המקדש?

עיון בדברי הרמב"ם - הלכות מלכים והלכות בית הבחירה

קורבן העומר

המיוחד במצוות העומר

דברים נוספים שהיו בקודש הקודשים

שלושה דברים שהיו בקודש הקודשים ליד הארון - לזיכרון

קורבן פסח

הקרבת קרבן פסח במקדש

המקדש לאורך הדורות

בריאת המקדש לפני בריאת העולם

הציווי למקדש - לכתחילה או בדיעבד?

מדוע אמרו חז"ל על פנחס: 'ראה מעשה - ונזכר הלכה'? הרי גם משה ראה בדיוק את אותו מעשה כמו פנחס, שהרי אליו ניגש זמרי באמרו: 'בן עמרם! זו מותרת או אסורה', ולמה לא עשה דבר?'

האשה במקדש

תפקידי האישה במקדש

bottom of page