top of page

Item List

מי חטאת וטבילת מצורע

Read More

"מצוות בניין בית הבחירה נוהגת בזמן שרוב ישראל על אדמתם"

Read More

אופן גידול הפרה האדומה

Read More

אופן הטהרה באפר הפרה האדומה

Read More

אופן שריפת הפרה האדומה

Read More

אורך התאים

Read More

איך היו נראים הספלים לניסוך המים והיין, והאם הם היו מחוברים למזבח?

Read More

איך מותר להרוס ולשפץ את בית המקדש? ולמי מותר?

Read More

איך שמרו הכהנים והלווים בבית המקדש?

Read More

איפה בדיוק היו משתחוים את שלוש עשרה ההשתחויות?

Read More

איפה עמדו אנשי מעמד ומאיפה לומדים את זה?

Read More

איפה צריך לטבול לפני העליה, ומה מברכים על הטבילה?

Read More
bottom of page