Item List

האם קיים איפשהו נוסח מתוקן עבור 8 הברכות שלאחר קריאת התורה של כהן גדול ביום כיפור?

Read More

איך היו נראים הספלים לניסוך המים והיין, והאם הם היו מחוברים למזבח?

Read More

איך מותר להרוס ולשפץ את בית המקדש? ולמי מותר?

Read More

איך שמרו הכהנים והלווים בבית המקדש?

Read More

איפה בדיוק היו משתחוים את שלוש עשרה ההשתחויות?

Read More

איפה עמדו אנשי מעמד ומאיפה לומדים את זה?

Read More

איפה צריך לטבול לפני העליה, ומה מברכים על הטבילה?

Read More

אישה שטמאה בפסח ראשון - מה הדין? פסח שני לא יעזור לה

Read More

אמת המים שבעזרה

Read More

בדי הארון

Read More

בית המוקד

Read More

בית המקדש משמיים או בידי אדם?

Read More