top of page

פרה אדומה

אופן הטהרה באפר הפרה האדומה

שאלה:

איך מתבצע הטיהור של הטמאים באמצעות אפר פרה אדומה?

תשובה:

איש טהור שואב מים ממעיין ("מים חיים") ומכניס אל הכלי מעט מאפר הפרה. אחר כך הוא לוקח אזוב (זעתר), מטביל אותו במים הללו, ומתיז (מזה) טיפה על הטמא. ההזאה מתבצעת פעמיים: ביום השלישי וביום השביעי מאז שהטמא נטמא עקב המפגש עם המת. לאחר ההזאה השנייה הטמא טובל במקווה, ובסוף היום השביעי הוא טהור לגמרי.

bottom of page