top of page

מבנה המקדש

אורך התאים

שאלה:

מה היה אורך התאים בצפון ודרום ובמערב?

תשובה:

שלום רב. יישר כח על השאלה המעניינת!

התאים הקיפו את קירות ההיכל וקדש הקדשים. למעשה היו שלוש קומות של תאים, רוחב התאים נזכר במשנה במידות (ד,ד): בקומה התחתונה: חמש אמות. בקומה האמצעית: שש אמות. בקומה התחתונה: שבע אמות.

לעניין אורך התאים, נחלקו המפרשים אם התאים שלאורך הכותל הצפוני והדרומי נמשכו עד סיום הכותל של קדש הקדשים כלומר ס"ז אמות [מ' אמה להיכל ועוד אמה טרקסין ועוד כ' אמה לקדש הקדשים ועוד ו' אמות לעובי של קיר הכותל המערבי]. או שהתאים מצפון ומדרום נמשכו עד סיום כותל התאים המערביים כלומר ע"ח אמה [ס"ז אמה לעיל ועוד ה' אמות לתא ועוד ו' אמות לעובי כותל התא).

אורך התאים המערביים תלוי במחל' לעיל. שאם אורך התאים הצפוניים ע"ח אמות, אורך התאים המערביים כ' אמות. אולם אם אורך התאים הצפוניים ס"ז אמות והגיעו עד כנגד סיום הכותל המערבי של קדש הקדשים, אם כן אורך התאים המערביים היה גם מכנגד התאים הצפונים והדרומיים ובסה"כ נ"ד אמות (כ' לחלל קודש הקדשים ועוד י"ב לכותלי קדש הקדשים, י"ב לתאים וי' לכותלי התאים). להרחבה עיין בספר פאר הלבנון (בית קדשנו ותפארתנו, פרק טז).

bottom of page