top of page

מבנה המקדש

איך היו נראים הספלים לניסוך המים והיין, והאם הם היו מחוברים למזבח?

שאלה:

איך היו נראים הספלים לניסוך המים והיין, והאם הם היו מחוברים למזבח?

תשובה:

שני ספלים היו בראשו של המזבח בקרן דרומית מערבית: הספל המזרחי שימש לניסוך היין שבכל ימות השנה, והספל המערבי שימש לניסוך המים שבחג הסוכות. היין והמים היו נשפכים מתוך הספלים אל השיתין שבקרקע העזרה (סוכה מח,א).

חומר הגלם של הספלים:

נחלקו תנאים בנושא חומר הגלם של הספלים. לדעת חכמים, הספלים היו עשויים כסף, ולדעת ר' יהודה היו עשויים סיד, אלא שהיו מושחרים מפני היין שהיה ניתן בהם (סוכה שם), והלכה כדעה ראשונה (רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י, ז).

חיבורם למזבח:

יש מפרשים שהספלים היו מחוברים וקבועים בסיד למזבח והיו נחשבים מגופו של המזבח (תוספות סוכה מח, א ד"ה 'שני'; ריטב"א והמאירי שם).אך יש אומרים שהספלים עצמם לא היו מחוברים למזבח, וייתכן שהיה להם כמין בסיסים שעליהם הם היו מונחים (ריטב"א סוכה מח, א ד"ה 'והא דתנן שהיו' בדעת רש"י; ביאור הר"מ קזיס למידות פ"ג ד"ה 'שבו יורדין לשית').

הנקב שבתחתיתם:

המשנה אומרת שהספלים "מנוקבים היו כמין שני חוטמין דקים, אחד מעובה ואחד דק כדי שיהיו שניהם כלים בבת אחת" (סוכה שם), והראשונים נחלקו בביאור הדברים:

יש מפרשים שמשפת הספל בלטה מעין פיה או זרבובית ('חוטם') מנוקבת, דרכה היו המים או היין מקלחים על גב המזבח לנקב שהיה בגגו אל השית שבקרקעו (רש"י סוכה מח, ב ד"ה 'כמין שני חוטמין'; רש"י יומא כו, ב ד"ה ולמנסך. כך גם נראה מפירוש המשנה לרמב"ם סוכה ד, ח). לפי פירוש זה, הפיות שבספלים לא היו בקוטר זהה, אלא של היין היה רחב יותר ('מעובה'), כדי שהתרוקנות הספלים תיעשה כאחד, שהרי כמות המים והיין הייתה זהה - כשלושה לוגין, והמים בשל צמיגותם הנמוכה ממהרים לכלות (רש"י שם ד"ה 'אחד מעובה ואחד דק'; רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י,ז).

יש מבארים שהספל עצמו היה הולך וצר בצורת משפך (קונוס), כך שחלקו התחתון שבו הפתח, מכוון כנגד נקב השית (תוספות סוכה מח, ב ד"ה כמין; המאירי שם; ריטב"א בפירוש ראשון). לפי פירוש זה ההבדל בין הנקבים היה ברחבם - רוחב נקב היין רחב מזה של המים (המאירי. אך ראה גם תוספות שם ופירוש הרש"ש עליו).

פירוש נוסף: הספלים היו מכוונים כנגד השית ובתחתיתם היה מעין צינור קטן, שהיה נכנס ישירות לתוך השיתין, כדי שלא ישפכו המים לחוץ (ריטב"א שם בפירוש שני; תוספות הרא"ש שם).

באחד מכתבי היד של הגמרא מובא: "ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לשיתין של מזבח" (דקדוקי סופרים סוכה מח, ב אות ד, ונוסח זה מובא ברש"י שם ד"ה כמין. כך גם כותב רש"י בהמשך בדף מט, ב ד"ה פוקקין), משמע ששני הספלים היו נשפכים לתוך נקב אחד ויחיד. אך ממקורות אחרים נראה שהיו במזבח שני נקבים, אחד ליין ואחד למים (פירוש המשנה מידות ג, ג; זבחים י, ח ועוד; רש"י זבחים סא, ב ד"ה שיתין).

bottom of page