top of page

החגים במקדש

אישה שטמאה בפסח ראשון - מה הדין? פסח שני לא יעזור לה

שאלה:

בהנחה שאישה היתה טמאה ולכן לא יכלה להקריב קרבן פסח, הרי תהיה טמאה גם כעבור חודש, ואם כן פסח שני לא יועיל לה. האם באמת כך?

תשובה:

ההנחה שלך אינה מחויבת המציאות מסיבות שונות (אורך המחזור אינו אחיד; יש אפשרות להריון; בימינו ניתן להסדיר מחזור באופן מלאכותי, אם כי לענ"ד ברור שאין זו חובה אפילו בפסח ראשון, ואכמ"ל). בכל אופן, לפי ההלכה גם כאשר אישה שהייתה טמאה בפסח ראשון הצליחה להיטהר בשני, היא אינה חייבת לעשותו (עיין ברמב"ם הל' קרבן פסח פ"ה ה"ח). עיקרו של פסח שני נועד למי שהיה טמא מת בפסח ראשון, ככתוב בתורה.

bottom of page