top of page

מעשה הקרבנות

את שיירי הדם שופכים על היסוד מהסובב מלמעלה, או מלמטה?

שאלה:

כהן שזורק את הדם בארבע פינות המזבח, הולך על הסובב, דרך ימין, ומסיים את הזריקה בפינה מזרחית דרומית על הסובב. את שיירי הדם הוא שופך על היסוד מהסובב, מלמעלה, או אחרי שהוא ירד ממנו למטה?

תשובה:

מה שכתבת שהכהן שזורק את הדם בארבע פינות המזבח כשהוא הולך על הסובב – הוא בחטאת דווקא (משנה זבחים ה,ג; ובגמרא בדף נג,א). אבל בשאר הקרבנות שהדם ניתן למטה, הכהן אינו הולך על הסובב (רש"י שם). אכן, את המסלול הכהן מתחיל בקרן דרומית מזרחית ומסיים בקרן הדרומית מערבית של המזבח (משנה זבחים שם). ולשאלתך מהיכן הוא שופך את הדם – פשוט שהוא שפך את הדם ליסוד, לאחר שהוא יורד מן המזבח, שאם ישפוך מלמעלה, מגובה חמש אמות – יתיז על הכהנים שנמצאים בעזרה. וכן מפורש בברייתא בגמרא (זבחים נג,א): "ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל, מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו, אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו", שכשם שבחטאות הפנימיות שופך הכהן את השיריים על היסוד המערבי, כי הוא הסמוך ביותר למקום יציאתו מן ההיכל, כך גם בחטאות החיצוניות הוא שופך על היסוד הדרומי, כי הוא הסמוך ביותר למקום ירידתו מן הכבש.

bottom of page