top of page

חידוש העבודה בזמן הזה, מעשה הקרבנות, מבנה המקדש

בית המקדש השלישי

שאלה:

א. כמה זמן יקח לבנות את בית המקדש השלישי?

ב. מתי יתחילו להקריב קרבנות לאחר סיום עבודת בניין המקדש?

ג. מה השטח של בית המקדש השלישי?

תשובה:

שלום רב ויישר כח על השאלה המעניינת!

א. לבית המקדש השלישי לא נקצב זמן שבו אפשר לבנות אותו. כידוע הזמן של בניין בית המקדש הראשון היה שבע שנים וחצי ואילו בניין בית שני היה ארבע שנים. לבית המקדש השלישי אין זמן של בניה, והדבר בא ללמד אותנו שאפשר לבנותו בזריזות לפי הצורך והמטרה. על פי המדרש, בית המקדש השלישי ירד מן השמים, ויש אחרונים שכתבו שאנחנו נתחיל לבנות ומן השמים תסתיים הבניה, אבל על פי הפשט אנחנו מצווים לבנותו.

ב. הלכה היא שמקריבים קרבנות אף על פי שאין בית המקדש קיים, כלומר אפשר להתחיל בעבודת הקרבנות לפני בניין המקדש או במהלכו (משנה עדויות ח,ו; רמב"ם בית הבחירה ו,טו).

ג. שטח בית המקדש השלישי: כל עוד לא יהיה נביא שיפרש את הנבואה ביחזקאל השטח יהיה כמו בבית ראשון או בית שני. כידוע בבית ראשון הוא היה בשטח ת"ק על ת"ק אמה וכך היה עד ימי הורדוס, לאחר מכן הוא הרחיב את הר הבית, ונחלקו האחרונים אם הקדושה התרחבה גם כן. על פי פרשנים מסוימים בספר יחזקאל השטח של הר הבית כק"מ וחצי על ק"מ וחצי. ניתן להרחיב את העיר ירושלים ואת העזרות של בית המקדש, כפי שהמשנה במסכת שבועות אומר על ידי כהן גדול, אורים ותומים וכו' בלי קשר לנבואת יחזקאל (רמב"ם בית הבחירה ו,יב).

bottom of page