top of page

מבנה המקדש

גללים בלשכת הטלאים

שאלה:

כידוע בבית המקדש השני בצד צפון היה את בית המוקד. כאשר הוא מחולק לצד המקודש ולצד החול. בצד המקודש היה את לשכת בית הטלאים, ממנה היו מביאים בכל יום כבש אחד לקרבן התמיד. שאלה היא, כיצד לשכת הטלאים, מקום שהכבשים מטילים גללים, תהיה דווקא בחלק המקודש?

תשובה:

בית המוקד נמצא לצפון העזרה, ובאמת מצאנו שינוי גירסאות ביחס למיקום של בית המוקד (יומא טז,א; דעת ר' הונא): במשנה במידות (א,ו) נאמר שבית המוקד היה בקרן מערבית דרומית ומשמע שלשכת הטלאים היתה בקודש, ואילו במשנה בתמיד (ג,ג) נאמר שלשכת הטלאים היתה בקרן צפונית מערבית ולפי זה, לשכה זו היתה בנויה בחול.

ההבנה המקובלת היא שלשכת הטלאים היתה בתחום של הקודש (רא"ש משנה מידות א,ו, תפא"י א,מז; וכן עולה מפירושי רש"י, רבנו חננאל והמאירי ליומא טז,א). וכאן נשאלת השאלה כיצד הכניסו טלאים מטילי גללים למקום קדוש ומכובד?

א. הגר"א (תמיד ג,ג) מפרש שלשכת בית הטלאים היתה בקודש אך פתוחה לצד צפון - "החול" ולפי זה המעמד של לשכה זו שהיא חולין רק שממוקמת בקודש. הגר"א נזקק לפירוש זה משום שהטלאים אכן מטילים גללים ואין זה כבוד וראוי למקום שהוא קודש.

ב. לדעת הרמב"ם בית המוקד בנוי כולו בחול, רק שנפתח לעזרה ולכן מעמדו היה "קודש". הדין במקרה כזה ככל לשכה הבנויה בחול ופתוחה לקודש שתוכה קודש רק לענין אכילת קדשי קדשים, אבל אין שוחטים שם קדשים קלים ואין חייבים עליו משום טומאה (מקדש דוד יד,ט ועיין מנחת חינוך שסב,ב)

bottom of page