top of page

בגדי כהונה

האם אבני חושן הם ריבוע או מלבן?

שאלה:

האם אבני חושן הם ריבוע או מלבן?

תשובה:

הרמב"ם כותב בהלכות כלי המקדש (ט,ו): "וקובע בו ארבעה טורים של אבן המפורשים בתורה כל אבן מהן מרובע", אבל אין מזה ראיה לשאלתך, כי הרמב"ם משתמש במילה "מרובע" גם כשהוא מדבר על מלבן, כמו בהלכות בית הבחירה ה,טז (לגבי צפון העזרה, שהוא מלבן) ובהלכות תמידין ומוספין ה,ט (לגבי לחם הפנים, שגם הוא מלבן). אך לכאורה מכיוון שהחושן מרובע, זרת על זרת, ואילו האבנים מסודרות בשלש על ארבע, מסתבר שהן מלבניות כדי שהמרחק בין האבנים יהיה שווה, וכך נעשה החושן במכון המקדש. ומכל מקום מאחר ואין מקור מפורש, אין הדבר מעכב אלא שיהיו מרובעים.

bottom of page