top of page

החגים במקדש

האם החובה להקריב את קרבן פסח שייכת לכל יהודי גם כאשר הוא גר רחוק מאוד, או רק לבני ירושלים?

שאלה:

האם החובה להקריב את קרבן פסח שייכת לכל יהודי גם כאשר הוא גר רחוק מאוד, או רק לבני ירושלים - אלו שבחרו לגור קבוע או זמנית לתקופת הרגל בירושלים? האם יש חובה לעליה לרגל בכל אחד משלושה רגלים או רק פעם בשנה?

תשובה:

החובה לעשות את קרבן הפסח ולעלות לרגל בכל אחד משלושת הרגלים (עיין הלכות חגיגה פרק א הלכה א), מוטלת באופן עקרוני על כל ישראל באשר הם. אמנם נאמר שמי שהיה ב"דרך רחוקה" יעשה את הפסח השני במקום הראשון, ועל פי ההלכה "דרך רחוקה" מוגדרת כחצי יום הליכה מירושלים, אך לדעת רוב הראשונים והאחרונים, נראה שגם מי שבדרך רחוקה, חייב לבוא לירושלים ולעשות את הפסח, אלא שאם נמנע מכך - אינו חייב כרת.

יש מהראשונים שכתבו, שמי שגר בחו"ל פטור מלעלות לרגל ומלעשות את הפסח (תוספות פסחים ג,ב), אך ברמב"ם לא מופיע דין זה. יש מהאחרונים שכתבו, שמכל מקום גבול יש בדבר ומי שגר במרחק שלושים ימי הליכה מירושלים - פטור ממצוות אלו (שאילת יעב"ץ א,קכז).

להרחבה ראה ספר 'שערי היכל' על מסכת פסחים, מערכה א.

bottom of page